Aan onze medewerkers 2 AMSTEl O WILLEM II 0 E53 MARTINIEE2XM El» Wanneer we ons zetten aan het schrijven van een jaarverslag, dan realiseren we ons wat op sociaal ter rein het afgelopen jaar is geschied. Welke veranderingen hebben zich voorgedaan, welke gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden, welke omstandigheden zijn er geweest en hoe hebben wij als onderneming ge handeld. Een sociaal jaarverslag zal altijd beschrijvend moeten zijn, immers de uitvoering van sociaal beleid is moeilijk in cijfers uit te drukken. Na tuurlijk geven we in dit verslag ook het nodige cijfermateriaal, over de bezetting per vestiging, aantallen mannen en vrouwen, leeftijds opbouw en meer van dergelijke gegevens. Maar daarnaast willen we ook aange ven wat we met zijn allen hebben ge daan, wat er op de vestigingen is ge beurd, hoe de ondernemingsraden hebben gefunctioneerd, hoe het ziekteverzuim zich heeft ontwik keld en wat de activiteiten in de onderneming zijn geweest op het ge bied van werving, opleidingen, arbeidsvoorwaarden en arbeids omstandigheden. Een gevarieerd beeld moet het geven; zo gevarieerd en zo geschakeerd als de mens is in zijn werk en in zijn vrije tijd. Een rijk geschakeerd beeld van de werkende mens in velerlei vormen van arbeid, elk met zijn specifieke kenmerken, eigenschappen, verantwoordelijk heden, verschillend, gevarieerd. Het sociaal beleid moet trachten een ka der te vinden, dat voor al die mensen acceptabel is. Zo moet een jaarverslag ook trachten te voldoen aan de eis dat het herkend wordt door de mensen; dat de eigen situatie, vestiging, activiteit gezien wordt. De voorpagina moet de aan vang zijn. Een begin waarin we de grote verscheidenheid van het men selijk handelen, de arbeid, hebben weergegeven. En tot slot, de achterpagina, waarin we dezelfde variatie hebben weerge geven van de mens in zijn vrije tijd na zijn dagelijkse en vaak gen, niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Dat alles hebben we vastgelegd in een nota Sociaal Plan, die op het moment van het schrijven van dit verslag nog in discussie is, nog bijgeschaafd en ver beterd moet worden. Toch verwijzen we zo nu en dan naar deze nota om te zien in welke mate het daarin geformuleerde beleid wordt toegepast en waar we ontwik kelingen op gang hebben gebracht. Ten tijde van het gereed komen van dit jaarverslag werden ook de finan ciële resultaten van de onderneming bekend. De uiteindelijke uitkomst van ons handelen in concrete cijfers vertaald. Er is sprake van een aan zienlijke teruggang in de resultaten. Een zorgelijke omstandigheid die de onderneming dwingt zich extra in te spannen en die allen in de onderne ming raakt, ieder op zijn eigen plaats, met zijn eigen ver antwoordelijkheid. Inzet en in spanning is ook in 1980 door u allen geleverd en wij spreken gaarne onze waardering daarvoor uit. avondlijke of nachtelijke arbeid. In dit verslag wordt verwezen naar ons geformuleerd sociaal beleid. Dat is op zichzelf niets nieuws. Het so ciaal beleid van de onderneming ligt vast in al haar regelingen, procedu res en systemen. Toch bestond de wens en de nood zaak ons nog weer eens te bezinnen op uitgangspunten en doelstellin- Wij betreuren het overlijden van twaalf medewerkers: J. Goncalves 11-3-1980 C.R.Adam 26-3-1980 J. Stubbe 15-4-1980 Mw. L. van Dongen 29-4-1980 W. Donkervoort 5-5-1980 M. Knoester 3-6-1980 J.C.Smit 3-6-1980 C. van der Kroon 11-7-1980 J. J. Fien 27-7-1980 W. H. Niemans 9-8-1980 P. A. M. Pasch 17-8-1980 A. Verhoeven 3-9-1980 Hun nagedachtenis houden wij in ere. Directie Heineken Nederlands Beheer B.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1980 | | pagina 3