Vierendertig andere nationaliteiten 11 Het beleid Extern overleg Het arbeidsvoorwaardenbeleid is ge richt op het ontwikkelen en in stand houden van een evenwichtig pakket van arbeidsvoorwaarden en regelin gen voor de medewerkers, rekening houdend met de belangen van de medewerkers, met de belangen van de onderneming en met externe in vloeden, zoals de arbeidsmarkt. Het arbeidsvoorwaardenpakket be staat enerzijds uit primaire voorwaar den (inkomen en dergelijke), ander zijds uit secundaire voorwaarden (ander op geld waardeerbare voor waarden). Pensioenvoorzieningen vormen van dat pakket een vast onderdeel. Daarnaast wordt in dit verband nog onderscheid gemaakt tussen mate riële arbeidsvoorwaarden (hiervoor reeds genoemd) en immateriële ar beidsvoorwaarden, zoals medezeg genschap en humanisering van de arbeid. Naast de aandacht voor materiële voorwaarden ontstaat meer en meer belangstelling voor immateriële voorwaarden. Het verlangen naar ,,meer" (materieel geld) zal in een aantal gevallen zich wijzigen in het streven naar „beter" (immaterieel welzijn). Het overzicht van de grotere groepen buiten landers per vestiging ziet er als volgt uit: Spanjaarden Amsterdam I en II 95 Den Bosch 61 Marokkanen Amsterdam I en II 46 Bunnik 73 Zoeterwoude 37 Turken Amsterdam I en II 31 Zoeterwoude 86 Portugezen Zoeterwoude 53 Belgen Den Bosch 45 Kaap Verdianen Zoeterwoude 43 In het algemeen kan worden gezegd dat zij zich goed hebben aangepast aan de arbeidssituatie in onze pro- duktiebedrijven. Het deel (gaan) uit maken van de Heineken werkge meenschap wordt van bedrijfswege op verschillende manieren bevor derd. Zo wordt door het geven van taalcursussen getracht de taalbarriè re zo veel mogelijk te slechten. Ver- derzijn voor het oplossen van proble men op taalgebied tolken beschik baar. Mededelingen zoals het Perso- neelbulletin worden ook in het Ma rokkaans, Portugees, Spaans en Turks uitgegeven. In individuele gevallen wordt hulp en begeleiding geboden op die gebie den waar het voor de buitenlanders moeilijk is de weg te vinden. De arbeidsvoorwaarden, materieel en immaterieel, zijn of worden vastgelegd en bekendgemaakt. Het arbeidsvoorwaardenbeleid zal gericht worden op elke van de ver schillende categorieën van mede werkers. In het overleg met organisaties bui ten Heineken wordt gestreefd naar een evenwicht tussen maatschappe lijke ontwikkelingen, wensen en ver wachtingen van de werknemers enerzijds en de mogelijkheden en doelstellingen van de onderneming anderzijds. Heineken stelt zich positief op in het overleg op ondernemingsniveau met de werknemersorganisaties. Niet zal kunnen worden volstaan met het geven van antwoorden op de vra gen die door deze organisaties wor den gesteld. De onderneming streeft ernaar de problemen en zo mogelijk de oplos sing daarvan tijdig aan de orde te stellen. Van het produktiepersoneel van onze Nederlandse vestigingen ma ken de buitenlandse werk nemers ongeveer een vijfde deel uit. Hun totale aantal was aan het einde van het verslag jaar met 64 toegenomen tot 702, een stijging van tien procent ten van het vorige verslagjaar, allen (98 procent) zijn werkzaam in de produktiebedrijven. Opmerkelijk is het grote aantal nationaliteiten (34) dat, met name in Zoeterwoude (19), vertegenwoordigd is. Nog steeds vormen de Spanjaarden de grootste groep, onmiddellij gevolgd door de Marokkanen (158) De enige groep, die spectacu lair groeide, was de Turkse be- drijfsbevolking (van 78 naar 121 55 procent).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1980 | | pagina 18