Horeca in beweging Raad van Bestuur De activiteiten van de groep Licenties tenslotte bewegen zich op het gebied van het verlenen en beheren van licenties. Het verlenen van een licentie wil zeggen dat wij, in plaats van het bier te exporteren naar een bepaald land, het aldaar laten brouwen en distribueren. Ook het verstrekken van specifieke technische en commerciële kennis behoort tot de werkzaamheden van deze groep. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de activiteiten van de drie eerder genoemde groeperingen. Hij wordt daarin bijgestaan dooreen aantal stafdiensten, te weten Heineken Technisch Beheer (HTB), Economische Zaken, Financiën, Informatieverwerking (EFI), Marketing, Coördinatie Werkmaatschappijen, Public Relations, Projecten, Concernsecretariaat, Sociaal Beleid, Management Development en Juridische Zaken. De nieuw ingestelde dienst Coördinatie Werkmaatschappijen bijvoorbeeld heeft tot taak de Raad van Bestuur te assisteren bij het beheer van de werkmaatschappijen buiten Nederland. Deze stafafdeling treedt op als gedelegeerde van of als coördinator voor de Raad van Bestuur bij de contacten met de werkmaatschappijen. Het coördineren van de inbreng van de overige concern-stafdiensten ten behoeve van de werkmaatschappijen buiten Europa behoort eveneens tot de taak van deze afdeling. Zij werkt met regionale beheersteams. De operatie 'invoering Horecagebieden in Nederland' is in volle gang. De invoering als zodanig betekent een decentralisatie van onze verkoop in de horecasector met als doel de eigen verkooporganisatie dichter bij de markt te brengen en zodoende de afstand naar de afnemers te verkleinen. Ten behoeve van de nieuwe wijze van bewerking van de Nederlandse horecamarkt is ons land in elf horecagebieden verdeeld, elk onder een éénhoofdige leiding. Bij de verkoop in de nieuwe situatie wordt met een compleet drankenassortiment gewerkt, inclusief het volledige concernassortiment. Voor het bemannen van de horecagebieden is uitgegaan van een zorgvuldig opgezette planning ten aanzien van de selectie en de benoeming van de medewerkers in de nieuwe organisatie. De kandidaten zijn allereerst gezocht onder de bemanning in de oude organisatie. Hierbij gold dat medewerkers in niet-leidinggevende functies zoveel mogelijk dienden te worden benoemd binnen het desbetreffende horecagebied, rekening houdend met de woonplaats van betrokkene. Voor leidinggevende functies kwamen in de eerste plaats medewerkers in aanmerking die binnen het gewest, waarin het horecagebied is gelegen, werkzaam waren. Verder is rekening gehouden met wensen, belangstelling en ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele medewerker. Ewpne*ïs ve^org is bij da*rf®ering van de hol^CgebijfBen bestee^anwe begeleiding van de ml«ewerkfrs.%Een begfleidina, zowel bij de toepassing va" regelingen op persora^toi^bied, als wat betreft de introductie in de nieuwe organisatie en de opleiding en training. Wat het laatste aangaaü^ulesin hetYerk gesteld om met name medewerl^rs-ir^T^veld, Ie horecavertegenwooldigers, goad op un taak in de nieuwe situatie voor fcbereiSï^lnafferleg met de leiding van de desbetraftgndeh^rcagebieden heeft de commerciële opleidingsatdeling van de dienst Centrale Training en Vorming een effectief opleidingsprogramma ontwikkeld, gericht op de individuele medewerker. Deze wordt zowel in het opleidingscentrum te Baarn als ter plaatse in de verschillende werksituaties getraind en begeleid. In het kader van de invoering van de horecagebieden vindt in elk daarvan een geleidelijke samenvoeging-tot-één-geheel plaats van de horeca-verkooporganisatie, de eigen drankengroothandels en enkele steundiensten. Besloten is ook de activiteiten van de verkooporganisatie Speciale Markten (groep Frisdranken), voor zover deze gericht zijn op de BHW-markt, in dit geïntegreerde geheel op te nemen. De BH W (Bij Het Werk)-markt bestaat uit bedrijfskantines, scholen en instellingen. In de afgelopen jaren zijn de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de concern-drankengroothandels op hetzelfde niveau gebracht als die van Heineken Brouwerijen B.V. Met de indiensttreding op 1 januari 1979 van deze groep bij Heineken Brouwerijen B.V. is de volledige integratie een feit geworden. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 7