Ons personeels bestand Het concern en zijn organisatie Afbakening functies Aan het einde van het afgelopen verslagjaar waren bij onze Nederlandse ondernemingen 6848 medewerkers in dienst, tegenover 6610 op 30 september 1978. Het grootste deel van hen, 6425, is in dienst van Heineken Brouwerijen B V. Van hen zijn 2712 personeelsleden (42,4 procent) werkzaam in ploegendienst. De overige 423 medewerkers zijn verbonden aan onze eigen horeca-exploitaties. De stijging van het aantal personeelsleden komt met name voor rekening van de produktiesectoren bier en frisdranken. In het afgesloten boekjaar kwamen 104 medewerkers voor het eerst in aanmerking voor een WAO-uitkering In onze invaliditeitsregeling waren per 31 december 1979 in totaal 418 oud-medewerkers opgenomen; voor onze wachtgeldregeling bedroeg dit aantal 51 Met pensioen gingen 69 personeelsleden. Van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden maakte ongeveer een derde van het daarvoor in aanmerking komende personeel gebruik. Ons ontvielen in de afgelopen periode eenentwintig medewerkers: R. Jager 25-10-1978 H. Snel 22-11-1978 P. Hoogmoed 26- 2-1979 J. van der Klok 27- 2-1979 F. U. Verver 21- 3-1979 J. F. Stap 31- 3-1979 P.M. Starke 17- 4-1979 A. van Rooij 20- 4-1979 M. Kolkman 26- 5-1979 B. Prole 30- 5-1979 P. J.M. Lips 11- 6-1979 P. A. de Leeuw 14- 7-1979 W.J. Kroep 23- 7-1979 J. P. W. K. Viedebantt 24- 7-1979 H. P. Teuben 18- 8-1979 G. J. Witteveen 18- 8-1979 M. Brouwer 28- 8-1979 W. C. van Dijk 31- 8-1979 P. Mei 7-12-1979 W. Meur 11-12-1979 R. Kelder 25-12-1979 Hun nagedachtenis houden wij in ere. Na 'onze organisatie in beweging', waaraan een van de eerste hoofdstukken van het vorige verslag was gewijd, is thans sprake van een zekere stabilisatie in de concernstructuur. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat vooral de mate waarin zich de afgelopen jaren organisatorische wijzigingen hebben voorgedaan en de gevolgen daarvan, tot enig onbehagen hebben geleid. Na de medio 1979 doorgevoerde wijziging in de structuur van de onderneming zullen, naar onze op de huidige inzichten gebaseerde overtuigingde komende jaren op dat gebied door meer rust gekenmerkt worden De gekozen structuur, waarbij op logische wijze rekening is gehouden met de groei en ontwikkeling in de laatste jaren, biedt een goede basis voor de toekomst. In de werkwijze, zoals deze tot nu toe werd gevolgd, is geleidelijk een situatie ontstaan, waarbij -gezien het relatief grote belang van de Nederlandse organisatie - de afbakening van functies tussen het concern als geheel enerzijds en Nederland anderzijds, onduidelijk werd. Ook ontstonden vaagheden en overlappingen in de verhouding tussen de concernwerkzaamheden als zodanig en de functies van de Divisie Internationaal in beider relatie tot de buitenlandse werkmaatschappijen. Met de nu aangebrachte wijzigingen wordt beoogd te bereiken dat de concernleiding, dat wil zeggen de Raad van Bestuur met zijn concernstafdiensten, op efficiënte wijze zijn aandacht evenwichtig en rechtstreeks kan 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 5