Wervii Ématiek ITO Lokale opleidingsactiviteiten kennis en vaardigheden bepaald, die nodig zijn voor het optimaal uitoefenen van de functie. Het produktiehandboek wordt samengesteld door het direct erbij betrokken kader, dat daarvoor een speciaj opleiding ontvangt. Tevens wordt hierdoor het inzj van het kader in het proces verdiept. Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe maffiode is dat de chefs zelf, eventueel samen met uit he^roduktie- personeel afkomstige instructeurs, zorgdragen voor el op de functie gerichte opleiding van de medewerkers, afgestemd op de werksituatie in de beoaalde afdeling Uiteraard is in het programma een opleiding voor het geven van instructie inbegrepen. Afgestemd op de opleidingsbehoefte, ^owel individueel als voor het bedrijf, is op deze wijze een nauwkeurig in de tijd geplande, functiegerichte opleiding en n^ining mogelijk. Het is van groot belang dat alle specifieke kennis betreffende het proces en de functie bekend is en dat deze ook voortdurend up to date gehouden en vervolgens weer overgedragen wordt aan de desbetreffende medewerkers. De methode van functiegericht opleiden wordt onder meer in Zoeterwoude toegepast. Zo wordt het gehele bedienend personeel van de bottelarij op deze manier opgeleid. Daarbij wordt door instructeurs aan iedere op te leiden medewerker persoonlijk aandacht besteed. Een ander voorbeeld is de functie 'assistent gisten en lageren', die op de hiervoor omschreven wijze is vastgelegd. De overige functies in deze afdeling zullen volgen. Functiegerichte opleiding biedt vooral ook de mogelijkheid in te spelen op nieuwe situaties, zoals in Zoetermeer. Hier diende in verschillende afdelingen de produktie te worden gestart met nieuwe, in het concern onbekende apparatuur. Over de voortgang van het project wordt elders (Het bemannen van een nieuwe vestiging) verslag uitgebracht. De mogelijkheid bestaat in de toekomst functiegericht opleiden met name in de produktieafdelingen toe te passen, niet alleen in Zoetermeer en Zoeterwoude, maar ook in andere vestigingen. Het is niet uitgesloten dat de methodiek ook gebruikt zou kunnen worden bij de opleiding voor bijvoorbeeld commerciële, administratieve en andere functies. Van de activiteiten, die per vestiging plaatsvinden, kan vermeld worden dat in september 1979 te Zoeterwoude een opleiding voor nieuw bottelarijpersoneel van start is gegaan. Bij het aanbod van gegadigden voor het werk in de bottelarij was gebleken dat er in veel gevallen van een opleidingstekort sprake is. Om hiervoor een oplossing te vinden zijn gesprekken gevoerd tussen Heineken Zoeterwoude en het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) Leiden. Gezocht werd naar wegen om de kandidaten in de gelegenheid te stellen in een kort tijdsbestek de benodigde kennis op te doen. Een en ander had tot resultaat dat door de personeels dienst brouwerij, in nauwe samenwerking met het GAB, een cursus kon worden opgezet, speciaal gericht op de genoemde categorie kandidaten. In het cursuspakket zijn de belangrijkste basisbegrippen n, terwijl v^lvjer ook andacht wordt besteed aan een stuk algemene ontwikkeling. Deze 'vooropleiding', die t^^Jcl idluwenXals eèn globale stoomcursus, dffurt vier weken. Zij speelflzich voQÉ^aa^elangrijkaeaeeijteaiéBJ*eiden. bjj het (Jentrum Vakodjeidinc^fan Vowassenen (CVJf Detpecifiafce bi^iwerij-onÏNirwerpen werden qfc het beirijfh|randeftl. Deaa^la^Ursus^felnemqfde giften zijn origeveer vijftien mana*erk. Tot het eind val het vorige jaar hebben drie^foepen deelgenomen a^n deze stooprfcursus die^FDij wijze van proef- tot mei 19ö^®to»iTClen voortggTet. Ondanks de stelling dat er sprake zou zijn van een ruim aanbod op de arbeidsmarkt wordt het voor onze onderneming steeds moeilijker gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat, in verband met lopende en komende uitbreidingen, onze vraag naar gekwalificeerde medewerkers sterk zal toenemen. Een en ander betekent dat wij ons bezinnen welke interne maatregelen genomen moeten worden om met meer kans op resultaat een beroep op het aanwezig zijnde arbeidspotentieel te doen. Met name geldt dit waar het erom gaat in hoeverre de Heineken vraag aansluit op het aanbod op de arbeidsmarkt. In de vestiging Zoeterwoude, waar de uitbreiding van het produktiegedeelte in volle gang is, wordt reeds geruime tijd geworven om tijdig voldoende -opgeleide medewerkers beschikbaar te hebben. Het aantrekken van ongeschoold personeel vormt hierbij een groot probleem. Ook de werving van geschoold technisch 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 29