De verouderende werknemer Opleiding, training en vorming Functiegerichte opleiding In het vorige verslagjaar is veel aandacht besteed aan het probleem van de in zijn functie verouderende werknemer. In het Sociaal Jaarverslag 1977/1978 werd vermeld dat de beslissing was genomen op dit gebied een preventief beleid te gaan voeren. Hieraan is in de afgelopen periode op verschillende wijzen uitdrukking gegeven. Zo werd bij diverse gelegenheden door middel van een voordracht het probleem van de verouderende werknemer onder de aandacht van verschillende groeperingen binnen de onderneming gebracht. Voorts is gevraagd in het beoordelingsgesprek na te gaan of de medewerker de functie nog volledig kan uitoefenen. Wanneer dit niet het geval is en de noodzaak of de behoefte daartoe aanwezig is, zal gezocht moeten worden naar een andere, voor hem geschikte functie. Op de derde plaats is opdracht gegeven per vestiging te inventariseren welke functies voor functiereservering in aanmerking komen. Bij functiereservering is sprake van het aanwijzen van functies welke bij voorkeur of uitsluitend bestemd zijn voor medewerkers, die hun functie niet meer volledig kunnen uitoefenen. Ook is functiereservering in principe van toepassing op hen, die op 60-jarige leeftijd de ploegendienst willen verlaten om in dagdienst te gaan werken. Wanneer in de praktijk mocht blijken dat een groot aantal medewerkers in deze leeftijd ongeveer tezelfdertijd de wens tot het beëindigen van de ploegendienst te kennen geeft, zal plaatsing in een dagdienstfunctie niet in alle gevallen direct uitvoerbaar zijn en zullen andere wegen gezocht moeten worden. Van belang in de problematiek van de verouderende werknemer is dat de oplossing gedragen wordt door de direct erbij betrokken leidinggevenden. Zij zullen zich daarbij moeten realiseren dat het verouderen in zijn functie niet per definitie betekent dat de betrokken medewerker voor elke andere functie ongeschikt is. voorheen door Management Development georganiseerde opleidingen werden in de nieuw gevormde dienst CTV ondergebracht. Tevens kreeg deze de verzorging opgedragen van de niet-technische opleidingen voortechnische functionarissen in de groepen 16 en hoger. Tot de taak van de CTV behoort ook de coördinatie van de vaktechnische opleidingen. Deze worden, onder beheer van de plaatselijke personeeldiensten, door de lokale opleidingsfunctionaris geregeld en zijn gericht op de produktiemedewerkers in de vestigingen. Het gaat hier zowel om de opleiding in de praktijk (training on the job) als om de externe en interne opleidingen voor verschillende vakdiploma's. Behalve het verzorgen van genoemde, vaste onderdelen van het opleidingsprogramma, streeft CTV ernaar zo veel mogelijk 'maatwerk' te leveren dat aansluit op de ontwikkelingen in en de behoeften van het bedrijf. Deze programma's worden steeds opgezet en uitgevoerd in nauw overleg met de betrokken leidinggevende(n) en de deelnemers. In het vorige verslagjaar is een rapport uitgebracht over de wijze waarop in de toekomst de opleiding, training en vorming binnen onze Nederlandse werkgemeenschap zouden dienen te worden georganiseerd. Op basis van de uitkomsten van dit rapport is inmiddels een aantal maatregelen genomen. Het resultaat was de instelling van de dienst Centrale Training en Vorming (CTV) ten behoeve van de opleidingen voor het gehele, binnen Nederland werkzame personeel (tot functiegroep 30) van onze onderneming. Hiermede werd een bundeling bereikt van een aantal opleidingsactiviteiten op verschillend gebied. Zowel de commerciële, de administratieve als een aantal van de Naast de algemene en vaktechnische opleidingen, die zich hoofdzakelijk richten op de overdracht van algemeen toepasbare kennis en begrippen, wordt momenteel in onze produktiesector ervaring opgedaan met functiegerichte opleiding. De basis van deze nieuwe methode is de volgende. Door middel van analyse wordt de werking van het proces bepaald: specifieke kennis betreffende het proces en de besturing ervan, apparatuur, werkmethode, storingen, onderhoud, organisatie en dergelijke worden op systematische wijze vastgelegd. Deze kennis wordt verzameld in het zogenoemde produktiehandboek. Aan de hand hiervan worden de operationele functiebeschrijvingen opgesteld en worden de speciale 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 28