Functie classificatie Werving en introductie Alle betrokken werknemersorganisaties, te weten de Industriebonden NVV, NKV en CNV, de Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel (Unie BLHP) en de VHP Heineken, namen aan deze besprekingen deel. In het kader van de contacten met de Vereniging van Hoger Personeel bij Heineken kan nog worden vermeld, dat de sinds enkele jaren bestaande procedure om met de contactcommissie van de VHP regelmatig informele besprekingen te voeren is voortgezet. De besprekingen verliepen in een goede sfeer. Functieclassificatie is binnen een onderneming een voortdurende activiteit. Met name door organisatorische wijzigingen en technische ontwikkelingen ontstaan nieuwe functies en veranderen bestaande. Dit betekent dat nieuwe functiebeschrijvingen moeten worden gemaakt en bestaande moeten worden aangepast, waarna waardering of herwaardering kan plaats vinden. Aan de informatie over de uitkomsten van het functieclassificatieproject voor de groepen 16 en 17, die het voorgaande jaar als te beperkt werd ondervonden, is uitbreiding gegeven. Ten aanzien van de beroepsprocedures werden nadere regels met betrekking tot de termijn van afhandeling vastgesteld. De daling van het totale aantal beschreven functies in vergelijking met het vorig jaar (zie overzicht op pagina 20) heeft twee oorzaken. Ten eerste is een aantal functies in de afgelopen jaren vervallen. Ten tweede zijn functies met onderling minimale afwijkingen onder één functiebeschrijving gebracht. De situatie op de arbeidsmarkt is in de plaatsen waar wij vestigingen hebben, in vergelijking met het vorige verslagjaar, weinig veranderd. We hebben nog altijd veel vacatures. De vervulling daarvan kost, als gevolg van het beperkte en in het algemeen kwalitatief matige aanbod, veel tijd. Het grootste probleem levert de werving van produktiepersoneel op. Het aantrekken van jonge en dus weinig ervaren medewerkers voor de administratieve functies ligt iets makkelijker. Dit geldt ook voor de werving van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs en van academici. In deze groepen is het aanbod van candidaten. die over een dusdanige ervaring beschikken, dat ze na een redelijke opleidingsperiode hun functie zelfstandig kunnen uitoefenen, uitermate beperkt. De situatie in 's-Hertogenbosch onderscheidt zich in gunstige zin. Geschoold technisch personeel, met name in de sector meet- en regeltechniek, is ook daar echter nauwelijks beschikbaar. Daar, waar de werkzaamheden dit toelaten, wordt in ruimere mate overgegaan tot aanstelling van part-time medewerkers, voornamelijk vrouwelijke. In alle vestigingen is nu voor nieuw binnenkomende medewerkers een algemeen introductieprogramma van één dag opgesteld, waarin wordt kennisgemaakt met de belangrijkste aspecten van de onderneming. Voorts vormt een excursie door de vestiging een vast onderdeel van het programma. Daarnaast wordt enkele keren per jaar voor nieuwe medewerkers vanaf het middenkader een centraal introductieprogramma verzorgd. Gedurende drie dagen wordt door een aantal functionarissen uit het bedrijf een inleiding over hun werkterrein gehouden, waardoor een breed inzicht in de diverse facetten van de onderneming wordt verkregen./ 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 9