Werknemers organisaties - toekenning van de prijscompensatie op basis van het geschoonde prijsindexcijfer, per 1 juli 1978 en per 31 december 1978 - het brengen van een vloer in de prijscompensatie ten bedrage van 208,per procent op jaarbasis - verhoging van de vloer in de vakantietoeslag tot 1.867,—. - uitbreiding van het aantal vakantiedagen met 1 dag - uitbreiding van de overbruggingsregeling, die thans geldt voor 64-jarigen; in die zin, dat met ingang van 1 januari 1979 aan 63-jarigen de gelegenheid gegeven wordt om hun loopbaan te beëindigen. Per 31 december 1977 was de prijscompensatie 1,94%. Op 1 juli 1978 werden de salarissen aangepast met 1,62%. De onderhandelingen over deze materiële aspecten verliepen goed en redelijk snel. Ten aanzien van de arbeidsplaatsenovereenkomst waren er verschillende vergaderingen nodig om tot een voor beide partijen aanvaardbare regeling te komen. Uiteindelijk konden partijen elkaar vinden en werd een overeenkomst afgesloten, waarvan de hoofdbestanddelen zijn: Heineken verplicht zich tweemaal per jaar de vakbonden een inzicht te geven in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het CAO-gebied binnen het concern in Nederland. Verder zal met de vakbonden overleg plaatsvinden, wanneer er als gevolg van beleidsvoornemens activiteiten nodig zijn, die negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zouden kunnen hebben. Indien een belangrijke inkrimping van het aantal werknemers zal moeten plaatsvinden, zal een Sociaal Plan worden opgesteld. In zo'n geval kunnen betrokken werknemers niet worden ontslagen binnen zes maanden nadat de informatie aan de vakbonden is verstrekt. Voordat de onderhandelingen over de CAO startten werd met de bonden overeengekomen dat het voortaan mogelijk zal zijn, dat behalve de vakbonds bestuurders ook eigen werknemers, die kaderlid zijn van een vakbond, bij de onderhandelingen aanwezig zijn. De vrijheid om de arbeidsvoorwaarden te regelen voor de categorie personeel, die niet onder een CAO valt, werd in 1978 door de overheid geheel aan banden gelegd. Via de loonmatigingswet werd het de werkgevers in beginsel niet toegestaan aan het niet- CAO-personeel andere aanpassingen van arbeids voorwaarden toe te kennen dan overeengekomen in de CAO. Deze situatie zal zeker duren tot 31 december 1978. In januari 1978 werd evenals in de afgelopen jaren als winstdelingsuitkering (tantième) 12% uitgekeerd. Uit de tot dusver bekende gegevens over het wetsontwerp Vermogensaanwasdeling (VAD) kan de volgende voorlopige conclusie worden getrokken: uitkeringen ingevolge bestaande winstdelingsregelingen zullen in mindering worden gebracht op de uitkeringen aan de eigen werknemers ingevolge de individuele VAD. Dit betekent, dat onder de huidige omstandigheden de wet voor Heineken-medewerkers geen financiële gevolgen zal hebben, aangezien ons tantième momenteel hoger is dan de voorgestelde uitkering ingevolge de individuele regeling van de Vermogensaanwas deling. Naast het hiervoor beschreven CAO-overleg zijn de diverse veranderingen in de organisatie dit jaar aanleiding geweest tot een regelmatig contact met de werknemersorganisaties. Het ging in eerste instantie om een regeling voor de overplaatsing Schiedam-Zoetermeer, welke inmiddels is afgerond. Daarna vroeg de problematiek rond de vestiging Mauritskade Amsterdam veel aandacht. jlllllliiii" mltlHlfl 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 8