Onze organisatie in beweging Vestiging Mauritskade Horecamarkt Aanpassingen van de organisatie binnen de onderneming blijken voortdurend noodzakelijk te zijn. Het kan hierbij gaan om wijzigingen in de organisatieopbouw, die voor individuele medewerkers ingrijpende gevolgen kunnen hebben, maar het kan ook overplaatsingen van omvangrijke groepen personeel betreffen. Tot dit laatste moest dit jaar opnieuw worden besloten. Als uitgangspunt bij overplaatsingen hebben wij steeds kunnen aanhouden, dat er geen gedwongen ontslagen zouden plaats vinden en dat voor het betrokken personeel een goede regeling zou gelden. Bij de aanpassingen en verschuivingen zijn wij ons ervan bewust, dat deze dikwijls een forse ingreep betekenden in het leven van de betrokken medewerkers en vaak ook van hun gezinsleden. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste veranderingen in onze organisatie. In ons vorige verslag maakten we melding van de in dat jaar duidelijk geworden problematiek rond de vestiging Mauritskade. De toen aangekondigde studie leerde, dat op korte termijn grote extra investeringen zouden moeten worden gedaan. Zonder deze investeringen zou het na enkele jaren niet meer mogelijk zijn om aldaar op technologisch verantwoorde wijze bier te brouwen. Door de planologische situatie en het door de gemeente voorgestelde ontwerp-bestemmingsplan was er echter geen aanvaardbare mate van zekerheid, dat de mogelijkheid om te produceren en de aan- en afvoer behoorlijk te regelen, zou blijven bestaan. Een nadere studie diende om na te gaan of de produktiecapaciteit van de Mauritskade naar een bestaande vestiging zou moeten worden overgebracht of dat een nieuwe brouwerij zou moeten worden gesticht. De studie gaf aan, dat zo'n nieuwe produktie-eenheid niet verantwoord was en leidde tot de voorlopige beslissing van de Raad van Bestuur om de brouwerij Mauritskade in of omstreeks 1982 te sluiten en tot versnelde uitbreiding van de brouwerij Zoeterwoude over te gaan. Na de daaropvolgende behandeling met de Centrale Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad Mauritskade en de besprekingen met de werknemersorganisaties werd deze ingrijpende beslissing definitief genomen. Afgesproken werd dat in overleg met de bonden een sociaal plan zal worden opgesteld. Tevens werd een commissie ingesteld, die de individuele medewerkers begeleidt, met het doel eventuele negatieve sociale gevolgen van de beslissing in zijn uitwerking te beperken. Ter voorbereiding van het sociaal plan werden in gesprekken met alle betrokken medewerkers de benodigde individuele gegevens verzameld, teneinde een inzicht te krijgen in hun wensen en problemen in verband met de sluiting van de brouwerij. De besprekingen over het sociaal plan zijn nog voor het einde van het boekjaar gestart. In de zomer van 1976 zijn er studies gemaakt over de wijze waarop in de nabije toekomst de horeca-markt dient te worden bewerkt. Na een zorgvuldige voorbereiding werden per 1 januari 1977 als gevolg van deze studies de voordien afzonderlijk opererende afdelingen Concerndrankengroothandels, Verkoop Horeca en de landelijke servicegroep (Bouwbureau, Commercieel Technische Dienst, Verkoop secretariaat en Beheer Onroerend Goed), onder éénhoofdige leiding geplaatst. De bundeling van genoemde afdelingen beoogde in te spelen op de in de markt gesignaleerde behoeften.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 5