Pensioenen Over het Heineken Pensioenfonds valt na de uitvoerige toelichting, die het vorig jaar werd gegeven, weinig maar wel goed nieuws te vermelden. Ook het afgelopen jaar kwam de actuaris, als externe deskundige, wederom tot de conclusie, dat de positie van het fonds, ondanks negatieve ontwikkelingen buiten onze invloedssfeer, gezond is. Voor uitgebreide gegevens verwijzen we naar het verslag van het pensioenfonds over het kalenderjaar 1977. Een samenvatting van de belangrijkste cijfermatige gegevens is hier op pagina 20 opgenomen. De pensioenuitkeringen konden dit jaar opnieuw worden verhoogd. Er werden enkele wijzigingen in het pensioenreglement aangebracht. De belangrijkste was een verbetering van de pensioenrechten voor deelnemers, die in de laatste 20 jaren vóór pensionering minder dan 10 jaren in ploegendienst werkzaam zijn geweest. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 20