De oudere werknemer uitstapjes van gepensioneerden vonden ook dit jaar weer onder grote belangstelling plaats. Waardering spreken we uit voor de werkzaamheden, die de bestuurs- en commissieleden verrichten. Door het vele werk, dat aan een dergelijke functie vastzit, wordt het steeds moeilijker hiervoor mensen bereid te vinden. De Foto- en Filmclub Heineken Rotterdam vierde haar 15-jarig bestaan met een tentoonstelling van werk van haar leden in het Rotterdamse stadhuis en een fotowedstrijd, in samenwerking met Vers van't Vat, voor alle Heinekenmedewerkers en hun gezinsleden. Enkele honderden foto's, ook afkomstig uit overzeese vestigingen, waren het resultaat van dit initiatief. De Fleineken Fanfare en de drumband in 's-Hertogenbosch, die zich in hun hoge klasse handhaafden, ontvingen diverse uitnodigingen om op te treden, ook in het buitenland. Het aantal medewerkers, dat het dienstverband vóór de pensioengerechtigde leeftijd moet beëindigen door arbeidsongeschiktheid neemt de laatste jaren ook bij ons toe. De oorzaken - we gingen hierop in het vorig verslag uitvoerig in - kunnen verschillend van aard zijn. De ene mens veroudert sneller dan de andere. Daarnaast doet zich in bepaalde beroepen een fysieke achteruitgang sterker voelen dan in andere beroepen, waar meer zittend werk wordt gedaan, terwijl een geestelijke veroudering op andere plaatsen eerder belemmerend zal werken. De conclusie met betrekking tot de oudere werknemer neergelegd in een intern rapport, werd in principe aanvaard. Het belangrijkste uitgangspunt van het rapport is, dat er niet een repressief, maar een preventief beleid moet worden gevoerd. Met andere woorden, we moeten niet pas actief een oplossing zoeken als de moeilijkheden zich hebben aangediend, maar getracht moet worden met verschillende middelen de te verwachten problemen tijdig te signaleren en de negatieve gevolgen te voorkomen. Welke kunnen deze middelen zijn? In de eerste plaats dient in het kader van beoordelingssystemen en loopbaanplanning planmatig aandacht aan de verouderingsproblematiek te worden besteed. Daarnaast moet bij geneeskundige onderzoeken tevens aandacht worden besteed aan de psychische aspecten en de verhouding tussen het gewicht van de taak enerzijds en de haalbare belastbaarheid van de werknemer anderzijds. Aan de hand van deze gegevens moet, zeker ook in overleg met betrokkene, gezocht worden naar de mogelijkheden om - al of niet met bijscholing en training - in dezelfde of in een andere, volwaardige functie te blijven werken. Teneinde met name het hoger kader over de problemen, die de oudere werknemer kan tegenkomen, voor te lichten zijn verschillende bijeenkomsten gehouden. Deze hebben, naar wij menen, tot effect gehad dat men zich meer bewust is geworden van de noodzaak om te zoeken naar mogelijkheden voor de ouder wordende medewerkers. Van de voorzieningen, die enkele jaren geleden werden getroffen en waarvan de oudere werknemer naar behoefte gebruik kan maken, werd, zoals in het hoofdstuk Arbeidsvoorwaarden vermeld, de overbruggingsregeling tot 63-jarigen uitgebreid. Aan de vijfdaagse bijeenkomst 'Pensioen in Zicht' die in enkele Volkshogescholen wordt gegeven, namen op uitnodiging van ons bedrijf dit jaar 14 medewerkers, van wie 10 met echtgeno(o)t(e) deel. Aan de hand van de reacties was ook nu weer af te leiden, dat de wegblijvers wellicht zichzelf te kort doen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 19