De Centrale Raad van de Volksgezondheid heeft dit jaar met betrekking tot bevolkingsonderzoeken een positief advies aan de Minister van Volksgezondheid uitgebracht, mits van overheidswege sterke controle wordt uitgeoefend. Wij menen, mede op grond van dit feit, vooralsnog geen wijzigingen in ons beleid te moeten aanbrengen. Uit enkele kleine experimenten met werkstructurering en taakverruiming is gebleken, dat deze zaken in de praktijk moeilijk te realiseren zijn. Het vraagt nadere studie en bij invoering uitgebreide voorbereidingen, waarmee veel tijd gemoeid is. de arbeidsinspectie plaats. Hetzelfde gebeurt voor de te plaatsen installaties in Zoetermeer. Zolang het geluidsniveau niet in voldoende mate omlaag kan worden gebracht blijft het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen erg belangrijk. Door middel van een voorlichtingscampagne is dat aan de medewerkers in Den Bosch duidelijk gemaakt. Na het gereedkomen van de voorlichtingsfilm, die zoals vorig jaar beschreven, speciaal voor ons concern wordt gemaakt, zal een overeenkomstige campagne in alle andere vestigingen worden gevoerd. Teneinde met betrekking tot de bestrijding van de geluidshinder tot een zo effectief mogelijke uitvoering van het beleid te komen zijn in de meeste vestigingen plaatselijke commissies ingesteld, waarin zitting hebben de bedrijfsleider, de bedrijfsarts en andere medewerkers. Het is een plicht, zowel van iedere medewerker, die hierbij betrokken is, als van de gehele onderneming, om gebruik te maken van alle mogelijkheden op het gebied van gehoorbescherming. In het kader van de BZB (bedrijfszelfbescherming) bestaat er in de produktiebedrijven veel aandacht voor brandweer en EHBO. Om een kwantitatief en kwalitatief goede bezetting te handhaven vinden voortdurend opleidingen en oefeningen plaats. Daar ingevolge het Koninklijk Besluit van 1958 ieder bedrijf met 30 of meer medewerkers over een BZB-organisatie moet beschikken, zal de aandacht zich ook moeten richten op de kantoren. Een ander aspect, dat in het kader van dit hoofdstuk past, is de gezondheid van onze medewerkers. Op dit gebied wordt een preventief beleid gevoerd. Het COPIH-onderzoek (periodiek geneeskundig onderzoek, gericht op hart-, long-, nier- en bloedafwijkingen) werd dit jaar voortgezet en bewijst volgens onze medische staf zijn nut. Over dit soort onderzoeken zijn de meningen van experts verdeeld. De tegenstanders wijzen op de ongerustheid die er rondomheen kan ontstaan; de voorstanders wijzen op de kans op genezing bij vroegtijdige ontdekking van afwijkingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 16