advies werd door laatstgenoemde raad in enkele hoorzittingen aan het totale personeel van de vestiging voorgelegd. Vervolgens werd met de COR over het op enkele plaatsen gewijzigde ontwerp van gedachten gewisseld. Tenslotte bracht de COR in juni een positief advies uit over het geopperde plan tot overbrenging van de produktiecapaciteit naar Zoeterwoude. Dit advies houdt de voorwaarde in dat een aanvaardbaar sociaal plan zal moeten worden opgesteld. Bij de opstelling van het sociaal plan zullen de COR en de OR-Mauritskade een inbreng hebben. In de te vormen begeleidingscommissie is de ondernemingsraad met drie leden vertegenwoordigd. Aan de COR werd ook advies gevraagd met betrekking tot het voorstel om binnen de Divisie Nederland een eigen EFI-groep in te stellen. Met name de daaraan verbonden overplaatsing van ongeveer 150 medewerkers, thans grotendeels in Rotterdam werkzaam, naar Zoeterwoude, vroeg veel aandacht. De COR bracht in nauw overleg met de OR-Rotterdam, nadat door de directie een aantal toezeggingen met betrekking tot de uitvoering van de organisatie was gedaan, een positief advies uit. Bij de overplaatsing zal een begeleidingscommissie steun verlenen. Hierin zullen de COR en de OR-Rotterdam zijn vertegenwoordigd, terwijl toegezegd is, dat speciale problemen die zich bij wijziging van vestigingsplaats individueel kunnen voordoen, ook hier extra aandacht zullen krijgen. De overplaatsingsregeling zal in het overleg tussen onderneming en de werknemersorganisaties aan de orde komen. In beginsel zal ook hier worden uitgegaan van de regeling Schiedam - Zoetermeer. De concept-regeling zal ter advies aan de COR worden voorgelegd. Overigens is over de huisvesting van enkele EFI-afdelingen nog geen beslissing genomen. Dit zal aan het einde van het kalenderjaar plaatsvinden. Andere zaken waaraan de COR aandacht besteedde waren: - de reiskostenregeling - de functieclassificatie - de vuilwerktoeslag - de commissarissenbenoeming - het ziekteverzuim - de centrale veiligheidsvoorschriften - de komende OR-verkiezingen - de PZ-organisatie - de organisatie Verkoop Horeca Via overleg werden voorts de volgende zaken gerealiseerd: Afgesproken werd dat de medewerkers vanaf oktober 1978 inzage kunnen krijgen in hun personeeldossier. Over regels, die kunnen worden gehanteerd wanneer de COR of een lokale ondernemingsraad als college contact zouden hebben met de pers, werden werkafspraken gemaakt. De premiespaarregeling werd na een aantal besprekingen binnen de COR verbeterd. De langdurige discussies over de beoordelingsprocedure leidden tenslotte tot de toezegging dat een beoordeelde op aanvraag een kopie van zijn beoordeling zal worden verstrekt. Met de voorgestelde wijzigingen in het reglement van het Heineken Pensioenfonds (zie hoofdstuk Pensioen) betuigde de raad zijn instemming Tegelijkertijd werd gesteld, dat men een aantal punten van het reglement nader wilde onderzoeken. Inmiddels is een Pensioencommissie uit de raad samengesteld, die een inventarisatie maakt van de betreffende punten. De relatie met de Raad van Commissarissen van Heineken Nederlands Beheer B.V. werd onder meer via een contactbijeenkomst onderhouden. Van de onderwerpen die naast de genoemde zaken in de acht plaatselijke ondernemingsraden aan de orde kwamen noemen we: - ziekteverzuim - geluidshinder en veiligheid - functieclassificatie - arbeidsomstandigheden - organisatiewijzigingen - snipperdagenbeleid - werktijdenregistratie 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 14