tussen bedrijf, werknemersorganisaties en ondernemingsraad werd besproken en toegelicht. Een inleiding over meerjarenplanning, gegeven door enkele medewerkers die op dit terrein deskundig zijn, vormde eveneens een onderdeel van het opleidingsprogramma. Het functioneren van ondernemingsraden wordt mede beïnvloed door de opstelling van de overige medewerkers van de onderneming. Hoe liggen de contacten tussen de OR-leden en het personeel dat zij vertegenwoordigen? Toont men belangstelling voor hetgeen in de ondernemingsraden wordt behandeld? Jammer genoeg moeten we constateren, dat dit bij ons, zoals in veel andere bedrijven, in het algemeen nog in onvoldoende mate het geval is. Misschien wordt de beperkte belangstelling veroorzaakt door onvoldoende kennis van de bij wet en reglement vastgestelde bevoegdheden van de ondernemingsraad. Wellicht moet bij ons aan het ondernemingsradenwerk meer publiciteit worden gegeven. Misschien komt het ook omdat de resultaten te weinig spectaculair overkomen. Waarschijnlijk is tenslotte, dat een deel van de waarde van het bestaan van een OR voor het personeel en wellicht soms ook voor de raad zelf verborgen blijft. Immers alleen al het feit, dat er een ondernemingsraad is, houdt in dat met dit instituut bij het nemen van besluiten rekening wordt gehouden. Vooral met het oog op eerder genoemde grotere bevoegdheden van de nieuwe raden ligt het voor de hand dat onze medewerkers zich meer gaan interesseren voor het ondernemingsradenwerk. Wij willen hen graag aansporen aan de OR-verkiezingen in het voorjaar van 1979 en de daaraan voorafgaande candidaatstelling in groten getale deel te nemen. De mening die hier en daar te beluisteren valt, dat er door de behandeling van algemene zaken door de COR voor de plaatselijke raden weinig interessante zaken overblijven, delen wij niet. Dat er sprake is van een zekere beperking van taken is uiteraard onvermijdelijk; het reglement biedt evenwel vele mogelijkheden tot het aanpakken van belangrijke zaken. Bovendien kunnen de plaatselijke raden door hun afgevaardigden in de COR hun stem in dat college laten horen en de besluitvorming daarvan beïnvloeden. De COR kan zijn taak immers niet uitoefenen in isolement, doch uitsluitend in samenwerking met de plaatselijke raden. Bij Bokma in Leeuwarden kende men tot voor kort een personeelscommissie. Aangezien het personeelsbestand beneden 100 lag was er geen verplichting om tot instelling van een ondernemingsraad over te gaan. Door het personeel is het afgelopen jaar de wens geuit om toch tot de oprichting van een ondernemingsraad en een vertegenwoordiging in de COR te komen. De behandeling van dit verzoek in de COR heeft geleid tot een acceptatie van dit voorstel. De eerste OR-verkiezingen hebben daar, op de laatste dag van het boekjaar, onder grote belangstelling plaats gevonden. In een tweetal gezamenlijke bijeenkomsten van de leden van de acht ondernemingsraden en een verte genwoordiging van Bokma werden, in aanwezigheid van enkele commissarissen van Heineken Nederlands Beheer B.V., de jaarcijfers van het boekjaar 1976/1977 en de halfjaarresultaten van het afgelopen boekjaar behandeld. In de eerste bijeenkomst werd ook het sociaal jaarverslag besproken. De Centrale Ondernemingsraad hield zich afgelopen jaar bezig met een groot aantal zaken. De belangrijkste was ongetwijfeld de behandeling van de eerder genoemde beslissing van de ondernemings leiding om de brouwerij Mauritskade Amsterdam te sluiten. Hieraan werden drie extra vergaderingen van de COR samen met de OR-Mauritskade gewijd. In het hoofdstuk 'Onze organisatie in beweging' is op deze problematiek reeds uitvoerig ingegaan. Uiteraard vormden bij de besluitvorming de sociale aspecten een belangrijk onderdeel. Aan de COR werd gevraagd advies op het voorlopige besluit van de Raad van Bestuur uit te brengen. Vanuit de eerder vermelde uitgangspunten van samenwerking tussen de COR en de lokale raden werd op verzoek van de COR door de OR-Mauritskade een conceptadvies opgesteld. Dit 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 13