Arbeids voorwaarden dan wordt nagegaan welke oplossingen er in Amsterdam of bij een negatieve uitkomst elders aanwezig zijn. Op speciaal verzoek van de werknemersorganisaties wordt reeds thans mede aandacht besteed aan de situatie van de brouwerij Stadhouderskade te Amsterdam en de belangen van het aldaar werkzame personeel. In de Groep Frisdranken werd de thuisverbruikorganisatie opgezet naar het voorbeeld van de sector bier. Wijzigingen in de marktverhoudingen maakten deze aanpassing van de organisatie en van de werkwijze gewenst. Met betrekking tot de Groep Gedistilleerd Wijn viel het besluit tot de bouw van een distilleerderij en een graanalcoholfabriek te Zoetermeer. In deze gemeente kon worden voldaan aan de door ons gestelde eisen, te weten: een gunstige ligging ten opzichte van huidige woonplaats van het personeel, goede huisvestingsmogelijkheden, een voldoende arbeidsmarkt voor de toekomst en uiteraard een geschikt terrein. Verwacht wordt dat het nieuwe bedrijf in Zoetermeer eind 1979 zal worden geopend. Om op juiste wijze de ontwikkelingen van de Nederlandse markt te blijven volgen werd in de gedistilleerd- en wijnsector per 1 oktober 1977 een afsplitsing gemaakt, in die zin dat naast de bestaande Gedistilleerd Groep Nederland B.V. een Wijn Groep Nederland B.V. werd opgericht. In de wijngroep werden het Reuchlinassortiment en drie merkartikelen van Van Olffen ondergebracht. Daaraan voorafgaande had in de Groep Gedistilleerd Wijn reeds een aanpassing plaatsgevonden, met name in de structuur van de marketing/verkooporganisatie. In Hattem vond voorts een wijziging in de produktie-organisatie plaats. Er kwam een hergroepering van taken tot stand tussen het Directoraat Personeelzaken van Divisie Nederland en de Concernstafdienst Personeelzaken. Deze hergroepering leidde onder andere tot het instellen van een eigen afdeling Arbeidszaken in de Nederlandse organisatie. De organisatie voor loopbaanontwikkeling van het lager- en middenkader werd centraal vorm gegeven. In het kader van de ontwikkelingen van de Divisie Nederland tot een organisatie waarin alle activiteiten voor de Nederlandse markt zijn samengebracht, wordt het zinvol geacht om binnen Divisie Nederland een eigen EFI-groep (Economische Zaken, Financiën en Informatieverwerking) te creëren. Een studiegroep bracht juist na het verslagjaar een voorstel uit. Met de noodzaak van overplaatsingen moet rekening worden gehouden. In Heineken Technisch Beheer werd een nieuwe organisatie opgebouwd, die de activiteiten centrale techniek, centrale technologie en centrale inkoop bundelt. Zij werkt op deze terreinen als steundienst voor onze Nederlandse en buitenlandse belangen. Binnen de Divisie Internationaal werd de in principe regionale organisatie vervangen door een organisatie, die meer is gericht op de aard van de verschillende activiteiten in en met betrekking tot het buitenland. Het boekjaar 1976/77 was met betrekking tot de salarisbewegingen een nogal ingewikkeld jaar. 15 december 1976 31 december 1976 1 januari 1977 1 april 1977 1 juli 1977 uitkering van 60,- verwerking van toeslag 30,- in salaris prijscompensatie van 2,5 (vloer van 189,- per procent op jaarbasis) algemene salarisverhoging van 1,0 (met een minimum van 20,- per maand) algemene salarisverhoging van 0,75 (met een minimum van ƒ15,— per maand) prijscompensatie van 3,3 (ook met een minimum van 189,-). De CAO-onderhandelingen vonden plaats in de periode van onrust in het Nederlandse bedrijfsleven als gevolg van uiteenlopende standpunten ten aanzien van het systeem van automatische prijscompensatie. In de secundaire sfeer vond enige uitbreiding plaats van de vacantierechten door verschuiving in de leeftijds- en dienstjarengrenzen. Afgesproken werd, dat binnen de practische mogelijkheden gestreefd zal worden naar verwezenlijking van een aaneengesloten vacantie van drie weken, ook in de produktie-afdelingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1976 | | pagina 5