Pensioenen •8«! Het pensioen wordt afgeleid van de voor de deelnemer geldende pensioengrondslag. In het algemeen is de pensioengrondslag gelijk aan het laatstverdiende salaris. De hoogte van het oudedagspensioen wordt afgeleid van de pensioengrondslag door middel van verschillende percentages. In het pensioenreglement Nederland, waarin alle gegevens over de pensioenrechten zijn vermeld, werden met ingang van 1 juli 1977 de volgende verbeteringen aangebracht: voor de mannen uit van een opbouw van de pensioenrechten gedurende een periode van 40 jaren, namelijk van 25 tot 65 jaar. Voor de vrouwelijke medewerkers is de opbouwperiode in principe 35 jaren, uitgaande van pensionering op 60-jarige leeftijd. Zij kunnen echter indien zij zulks voor hun 54e verjaardag aan de Raad van Bestuur verzoeken en indien deze dit goedkeurt op hun 55e jaar met pensioen gaan. een verzoek om vrijstelling van ploegendienst werd door 13 personen ingediend. De behoefte aan dit soort voorzieningen is kennelijk minder groot dan verwacht. Erg nieuwsgierig zijn we dan ook naar het effect van de per 31 december 1977 officieel van kracht wordende overbruggingsregeling, die inhoudt, dat men de loopbaan mag beëindigen op 64-jarige leeftijd. Van de mogelijkheid voor 64-jarigen om hiervoor reeds dit jaar in aanmerking te komen, heeft na de bekendmaking op 5 april 1977 slechts één medewerker gebruik gemaakt. Aan de cursus 'Pensioen in Zicht', die voorbereidt op de situatie die na de pensionering ontstaat, namen tien toekomstige gepensioneerden, van wie zeven met echtgeno(o)t(e) deel. De personeelsleden van Heineken Brouwerijen B V. die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt, voor onbepaalde tijd in dienst zijn en voor tenminste 60% van de gebruikelijke werktijd, zijn opgenomen in de Stichting Heineken Pensioenfonds. Heeft een gehuwde werknemer de 25-jarige leeftijd nog niet bereikt, dan is hij adspirant-deelnemer. Dit houdt in, dat zijn vrouw en kinderen in het voorkomende geval recht hebben op weduwen- en wezenpensioen. Ons pensioenfonds voor Nederland werkt op het principe, dat deelnemers met een salaris beneden de AOW-grens (voor 1977 vastgesteld op 38.800,geen bijdrage hoeven te betalen voor hun pensioenrechten. Zij die een salaris hebben boven de AOW-premiegrens betalen vanaf dat bedrag een eigen pensioenbijdrage van 8%. Het Pensioenreglement gaat, zoals voor het merendeel der ondernemingspensioenregelingen,

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1976 | | pagina 19