De oudere werknemer Ouder worden we allemaal. Dat is onvermijdelijk en moet worden aanvaard. In de bedrijfssituatie betekent dit in een aantal gevallen, dat betrokkenen niet meer mee kunnen komen met en zich niet meer aan kunnen passen aan de ontwikkelingen zoals die zich op allerlei gebied voordoen. De zeer snelle veranderingen - niet alleen op technisch en technologisch, maar ook op economisch gebied - doen vaak de werkomstandigheden van veel werknemers ingrijpend wijzigen. Als gevolg hiervan verandert dikwijls ook de functie-inhoud, hetgeen vaak als een aanzienlijke verzwaring van de taak wordt ervaren. Gewijzigde omstandigheden, zoals de verhouding tussen jong en oud en de opvattingen over gezag, positie en prestatie, spelen eveneens een rol. De ene mens kan zich nu eenmaal beter aanpassen dan de andere. Bovendien dringen deze ontwikkelingen niet in alle functies even sterk door. We hebben hier echter te maken met een probleem dat ons allen aangaat. We zullen niet volstaan met lijdzaam volgen van de ontwikkelingen, maar achten een systematische aanpak noodzakelijk. Wij hopen te komen tot formulering van een beleid, dat voorzover dat in ons vermogen ligt er op is gericht ook voor ouderen het werken zinvol te laten blijven. In het kader van de begeleiding van de oudere werknemer passen ook voorzieningen waarvan men, ieder naar eigen behoefte, gebruik kan maken. De bestaande regeling voor het opnemen van extra vrije tijd voor vrouwelijke medewerkers van 55 jaar (en ouder) en voor mannelijke medewerkers van 60 jaar (en ouder) werd dit jaar uitgebreid. Het is evenwel opvallend, dat het aantal medewerkers, dat aan deze regeling deelnam, gering is (ongeveer 30%). Van de 85%-regeling maakten 40 mannelijke en 6 vrouwelijke personeelsleden gebruik; 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1976 | | pagina 18