Wel en wee buiten het werk Als de nood aan de man komt Dit heeft veelal een minder grote betrokkenheid bij de onderneming tot gevolg. Heimwee naar de tijd van vroeger, toen iedereen iedereen kende, toen alles simpeler was, toen gevoelsmatig het bedrijf bijna 'je eigen bedrijf was', is duidelijk aanwezig. Wij hebben hier alle begrip voor. Echter, een grote onderneming stelt andere eisen aan haar organisatie. Deze wordt in veel opzichten ingewikkelder. In veel sterkere mate wordt plaats gevraagd voor specialisme. Waar vroeger vaak in groepen werd gewerkt en tijdens het werk contacten mogelijk waren, komen nu nogal wat eenmansposten voor. Het is ons beleidsvoornemen de bezwarende aspecten van de moderne bedrijfsvoering veel aandacht te geven. Een groot probleem hierbij is, dat de aard van ons bedrijf het toepassen van oplossingen, zoals die in meer ambachtelijke ondernemingen te realiseren zijn, verre van gemakkelijk maakt. Niettemin oriënteren wij ons op de mogelijkheden voor werkstructurering en taakverruiming. In Bunnik en Zoeterwoude zijn in dit vlak enige experimenten gaande. Veel aandacht werd besteed aan geluidsoverlast. In samenwerking met een gespecialiseerd bureau werd een analyse uitgevoerd. Aan de hand daarvan werd, samen met de Arbeidsinspectie en bedrijfsdeskundigen, nagegaan waar en op welke wijze een beperking van geluidsoverlast kan worden bereikt. Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen en installaties zal, in overleg met leveranciers en geluidsadviseurs, van de verkregen kennis en ervaring gebruik worden gemaakt. Voorlopig is nog afgezien van het invoeren van een verplichting voor het personeel tot het dragen van geluidsbeschermende hulpmiddelen. Verwacht mag worden, dat met een meer uitgebreide voorlichting dergelijke verplichte maatregelen achterwege kunnen blijven. Gewerkt wordt aan een voorlichtingsfilm, gebaseerd op diverse situaties in onze vestigingen. In de loop van 1978 zal ons personeel hiermede kennis kunnen maken, terwijl de film daarna ook bij introductie van nieuw personeel zal worden gebruikt. Onze bedrijfsverplegers en -verpleegsters zullen worden opgeleid tot bedrijfsaudiometristen, hetgeen inhoudt, dat zij te zijner tijd met speciale apparatuur onderzoeken op gehoor zullen gaan verrichten, zowel bij aanstelling als bij het periodiek geneeskundig onderzoek. Vergelijking met het ongevallenpercentage over alle vestigingen in het vorige boekjaar laat zien, dat hierin geen wijziging is gekomen: 0,5%. Hoewel dit een redelijk cijfer mag worden genoemd, is de veiligheid in onze onderneming een zaak waaraan we voortdurend zorg blijven besteden. Het COPIH-onderzoek (periodiek geneeskundig onderzoek, gericht op hart-, long-, nier- en bloedafwijkingen) werd het afgelopen jaar in alle vestigingen ingesteld. Naast dit algemeen onderzoek blijft de mogelijkheid bestaan tot individueel contact met de bedrijfsartsen, alsook tot via hen uit te voeren specialistische onderzoeken. De belangstelling voor de BZB (bedrijfszelfbescherming) zou groter kunnen zijn. Dit geldt niet voor de EHBO-cursussen, waaraan in totaal 198 personen deelnamen. Bij wedstrijden, die voor bedrijfsbrandweercorpsen werden georganiseerd, viel het corps van 's-Hertogenbosch bijzonder op. Ook dit jaar werd de Stichting Heineken Personeelfonds regelmatig benaderd door werknemers en gepensioneerden voor hulp bij zowel 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1976 | | pagina 14