Sparen met premie Wel en wee in werk en werkomgeving Van de talrijke zaken die in de plaatselijke ondernemingsraden aan de orde kwamen noemen we de integratie van de beide Amsterdamse brouwerijen. In de ondernemingsraad van de vestiging Mauritskade werd ruime aandacht besteed aan de milieutechnische en planologische problemen aldaar. Deze werden in het algemeen samen met de COR besproken. In Bunnik vormde het rapport ziekteverzuim een belangrijk onderwerp van gesprek. Men schaarde zich achter de opzet om samen met de ondernemingsleiding, via een nog verder uit te werken programma, tot vermindering van het ziekteverzuim te komen. De ondernemingsraad 's-Hertogenbosch vroeg met name aandacht voor de reiskostenvergoedingsregeling, het COPIH-onderzoek en de bedrijfsveiligheid. De ondernemingsraad te Rotterdam besteedde in critische zin veel aandacht aan de eventueel te wijzigen organisatievorm van een aantal administratieve diensten en daaruit mogelijk voortvloeiende overplaatsingen. In Hattem besteedde de ondernemingsraad veel aandacht aan het ontwikkelingsplan Van Olffen en de aanpassingen van de marketing- en produktieorganisatie. In de Schiedamse raad, gekozen door het personeel van de distilleerderijen in Rotterdam en Schiedam - die via contacten met de personeelscommissie van Reuchlin ook voor de belangen van het bij deze onderneming werkzame personeel opkomt - waren het structuurplan en de toekomstige vestiging van de distilleerderij in Zoetermeer belangrijke zaken. Als we terugzien op het overleg met onze ondernemingsraden, dan bevestigt dit de nuttige functie van dit samenspel. Erkend moet worden, dat de informatie niet altijd voldoende bleek te zijn, terwijl voor adviesprocedures soms een te krap tijdsbestek werd gegeven. Onzerzijds bestaat de indruk, dat de tijd besteed aan discussies, in het algemeen gesproken, kan worden ingekort zonder dat deze discussies minder zinvol worden. Het aantal deelnemers aan onze premiespaarregeling bedroeg aan het einde van het verslagjaar 2.925, dat is 60 meer dan het jaar daarvoor. De inleg bedroeg 2.735.000 (vorig jaar 2.588.000). Het maximaal toegestane spaarbedrag is 1.000 per jaar. Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften draagt het bedrijf een belastingvrije premie van 50% van het gespaarde bedrag bij. Naast de premie wordt over het gespaarde een rente uitgekeerd. Inclusief de rente over de vrije spaarrekening was hiermee een bedrag van 1.608.000 (vorig jaar 1.309.000) gemoeid. Een belangrijk facet van het werken in de onderneming vormt de werksfeer. De sterke groei van onze onderneming gedurende de laatste tien jaren heeft diverse wijzigingen in de organisatie en collectieve overplaatsingen tot gevolg gehad. Er heeft een schaalvergroting plaatsgevonden, tussen functies en tussen personen zijn grotere afstanden ontstaan, de communicatie is moeilijker geworden. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1976 | | pagina 13