Onze medewerkers en hun loopbaan Werving De medewerker die ons bedrijf binnenkomt heeft verwachtingen van de baan die hij aanvaardt. Hij wil werk gaan doen dat hem ligt en dat onder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de persoon spelen ook andere aspecten een rol. Dikwijls zal, vooral bij de jongeren, de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling binnen het bedrijf in het sollicitatiegesprek aan de orde zijn gekomen. Ook de onderneming heeft van de nieuwe medewerker verwachtingen. Om deze te helpen realiseren zal de nieuweling begeleid en ingewerkt moeten worden, soms kort, soms lang, al naar gelang de reeds aanwezige kennis en ervaring en de aard van de functie. De werving van personeel gaat in verschillende sectoren nog steeds met problemen gepaard. De vestigingen in Amsterdam hebben, met name in de produktiesector, voortdurend te maken met een arbeidsmarkt die niet aansluit op onze behoefte. In enkele vestigingen blijft het moeilijk om goed kantoorpersoneel aan te trekken. Regelmatig moeten uitzendkrachten worden ingeschakeld. Beoordeling en promotiebeleid Ons beleid is erop gericht capabele medewerkers blijvend een werkkring te bieden die hen op basis van aanleg, opleiding en ervaring past. Dit kan resulteren in een promotie dan wel in een wijziging van functie op gelijk niveau. De mogelijkheden daartoe doen zich voor als er vacatures ontstaan door vertrek of wanneer nieuwe functies in het leven worden geroepen. In al deze gevallen wordt in eerste instantie gestreefd naar aanvulling uit de eigen gelederen. Dit boekjaar ko'nden 213 medewerkers in een functie binnen een hogere salarisgroep worden geplaatst. Om een beleid van interne promotie zo goed mogelijk te realiseren is het nodig om over een 'personeelsinventaris' te beschikken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt een systeem van individuele beoordeling. Het gaat hierbij niet alleen om de wijze waarop een functie door een medewerker wordt uitgeoefend, maar ook om zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Tot dusver werd dit uitsluitend voor het personeel boven de CAO toegepast. In het licht van dit beleid lag een uitbreiding van het beoordelingssysteem tot het gehele personeel voor de hand. In overleg met de Centrale Ondernemingsraad werd hiertoe onlangs besloten. Het is de bedoeling om in het komende boekjaar tot invoering te komen. Veel aandacht zal daarbij worden besteed aan de opleiding van de chefs in hun functie als beoordelaar. Opleiding, training en vorming ledereen die onze onderneming binnenkomt beschikt, hetzij beperkt dan wel uitgebreid, over een zekere opleiding. Dikwijls tevens over een bepaalde ervaring, opgedaan in één of meer functies elders. De eisen die voor de vervulling van diverse functies moeten worden gesteld variëren evenzeer. Zij wijzigen bovendien vaak door de jaren heen als gevolg van de ontwikkeling van technieken en methoden. Individueel verschilt uiteraard de belangstelling van de werknemers om zich verder te ontwikkelen en zich kansen te scheppen. Wij zien het als een taak van de onderneming niet

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 7