1* aiJI L~5 L*«< J f L>w j** v.I I J £j jL» Cr* |»i—'3>" O---**^ b ^JUj.^11 1jc Parte do Prefécio: 0 procedimento com respeito posicao dos nossos colaboradores-empregados, suas condipöes de trabalho, sua esfera em que se trabalha, e suas possibilidades de desenvolvimento um dos elementos mais importante do nosso procedimento geral da empresa. Regelingen Voorbereidingen werden getroffen voor een bundeling van de algemene arbeidsvoorwaarden voor de personeelsgroepen boven de CAO. Wij hopen een en ander in het nieuwe boekjaar zodra dit mogelijk is af te ronden. In het afgelopen jaar kwam een nieuw arbeidsreglement tot stand. Dit vervangt de regels, die te vinden waren in het verouderde Brouwerijreglement en het Reglement voor de Employé's. Het arbeidsreglement is een geheel van spelregels, nodig om een grote werkgemeenschap goed te kunnen laten functioneren. In overleg met de vakbonden werd dit reglement niet aan de CAO gekoppeld. Het kwam tot stand in samenwerking met de Centrale Ondernemingsraad. Ten behoeve van onze buitenlandse werknemers werd ook een Arabische, Engelse en Spaanse vertaling uitgebracht. Het Handboek Personeelbeleid, dat naast de grondslagen van personeelbeleid en personeelbeheer een veelheid van regelingen omvat, die voor ieder gelden, werd aangepast en aangevuld. Met de geïntegreerde CAO, de algemene arbeidsvoorwaarden voor de groepen, die niet onder de CAO vallen en het nieuwe arbeidsreglement zullen we beschikken over een verder gesystematiseerd en duidelijk geformuleerd Dersoneelbeleid. De functieclassificatie Functieclassificatie is een methode om de onderlinge verhoudingen van de in een onderneming aanwezige functies op te stellen. Hierbij worden functiegroepen vastgesteld, waaraan de salarisschalen worden gekoppeld. Om de inhoud van een functie te bepalen wordt een functiebeschrijving opgesteld. Voor de functies in het CAO-gebied passen wij het 'Universeel Systeem van Functiewaardering' (USF) toe. Dit systeem drukt de zwaarte van een functie uit in punten. Dit puntenaantal geeft dan aan in welke salarisgroep de functie thuishoort. Beroep tegen de classificatie van zijn functie is voor de werknemer mogelijk middels een in de CAO opgenomen procedure. Een 55-tal functies werd sinds de invoering in de beroepsprocedure betrokken. Helaas heeft tengevolge van de uitgebreide procedure de behandeling in enkele gevallen veel tijd gevergd. Naast het USF-Systeem van Functieclassificatie, dat van toepassing is voor de CAO-groepering, kennen wij voor de hogere functies een eigen Heineken-methode. Deze werd ontworpen in de tijd dat wij, buiten de CAO van het produktiebedrijf, werkten met salarisgroepen die voor een deel werden aangegeven met cijfers en voor de hogere groepen met letters. De eigen Heineken-methode is een systeem voor de lettergroepen van vroeger. Deze lettergroepen worden thans aangeduid als 20 en hoger. Tussen de CAO-groep (de huidige salarisgroep 1 t/m 7) en de groep 20 en hoger liggen de salarisgroepen 1 6 en 17. Deze middenkaderfuncties zijn tot op heden grotendeels buiten de functieclassificatie gebleven. De uitslagen van proeven om de groepen 16 en 17 te meten met het USF-systeem of met de methode 20 en hoger waren niet bevredigend Daarom wordt thans bestudeerd of het mogelijk is om met een aan de karakteristieke trekken van deze middenkaderfuncties aangepaste methode tot een juiste classificatie en tot een goede aansluiting met de andere groepen te komen. Deze studie is voor de verschillende sectoren in uitvoering bij een viertal werkgroepen, samengesteld uit personeels functionarissen en lijnfunctionarissen. Een verantwoorde classificatie voor de functies vallend in de groepen 16 en 17 en een goede aansluiting op de reeds geclassificeerde groepen is echter een veel groter probleem gebleken dan we hadden verwacht. Wij zijn er dientengevolge helaas

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 14