1 68 H 5 F 2^, 1 I r i DIENSTJARENOPBOUW VAN DE PERSONEELSBEZETTING EIND SEPTEMBER 1975 46 jr. of meer 41 t/m 45 jr. 36 31 26 21 16 11 6 4 2 0 40 35 30 25 20 15 10 5 3 1 0 0 1 1 2 9 17 29 79 200 736 503 vrouwen mannen PROCENTUELE DIENSTJARENOPBOUW VROUWELIJK PERSONEEL PROCENTUELE DIENSTJARENOPBOUW MANNELIJK PERSONEEL 46 jr. of meer 41 t/m 45 jr. 36 31 26 21 16 11 6 4 en 2 3 40 35 30 25 20 15 10 5 46 jr. of meer 41 t/m 45 jr 36 31 26 21 16 11 6 4 2 0 40 35 30 25 20 15 10 5 3 1 AH 13,9 (-^ 17,1 40,8 derde deel van het totaal. Dit betrof de overledenen, degenen die de pensioen gerechtigde leeftijd bereikten of in de invaliditeitsregeling werden opgenomen, de groep voor wie het met hen aangegane tijdelijke dienstverband afliep, alsmede de werknemers die de proeftijd van twee maanden niet beëindigden. Met uit zondering van de laatste categorie bedroeg het natuurlijke verloop 3,3%. Van het overige of 'zuivere' verloop (tweederde deel van het totale verloop om vattend) kan ten aanzien van de vertrekmotieven worden gesteld, dat ongeveer de helft werd veroorzaakt door aanvaarding van een functie elders. Een 30-tal medewerkers van B3 gaf de voorkeur aan afvloeiing op basis van de getroffen financiële regeling boven de mogelijkheid om - met verhuizing - elders in de onderneming te worden herplaatst. Naar hun moederland keerden 29 buitenlandse werknemers terug. Bij het beoordelen van het verloopcijfer van de onderneming moet worden opgemerkt, dat een deel van het verloop samenhangt met het seizoenmatige karakter van de werkgelegenheid in een deel van de onderneming. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 9