VERSLAG organisatie Tegen het einde van het verslagjaar werden enige belangrijke besluiten genomen met betrekking tot de organisatie. De Centrale Ondernemingsraad adviseerde positief op de door de Raad van Bestuur voorgelegde voorstellen en de daarbij gegeven toelichting. Voor een goede besturing van de onderneming waren, mede als gevolg van de vele nieuwe activiteiten, aanpassingen vereist in de divisieorganisatie. Zonder de juridische structuur van het concern te wijzigen, werd besloten met ingang van 1 oktober 1975 over te gaan tot het instellen van een Divisie Nederland. Naar deze divisie werden overgebracht van de Technische Divisie de groep Produktie en van de Divisie Europa de commerciële organisatie Nederland en de afdeling Physieke Distributie. Voorts werd besloten tot een vooralsnog weer onderbrengen van de activiteiten buiten Nederland in één divisie, de Divisie Internationaal. Na deze hergroepering bestaat de Divisie Nederland uit de groepen - Marketing/Verkoop Bier - Produktie Bier - Gedistilleerd Wijn - Frisdranken alsmede uit enige stafdiensten. Door deze aanpassing wordt een geïntegreerde, slagvaardige eenheid verkregen, waarin onze Nederlandse commerciële en produktie-activiteiten gezamenlijk zijn ondergebracht. Daarbij wordt een betere coördinatie mogelijk tussen produktie, marketing en verkoop, physieke distributie en planning control. Ook wordt een duidelijk betere afstemming mogelijk tussen gelijkgerichte activiteiten van de sectoren Bier, Gedistilleerd Wijn en Frisdranken. De divisie-organisatie behoudt als uitgangspunt het principe van éénhoofdige leiding. Het divisiebeleid - gebaseerd op concernstrategie - wordt bepaald door een beleidsgroep, bestaande uit drie leden van de Raad van Bestuur, van wie één optreedt als voorzitter. Uitsluitend de voorzitter draagt de directe ver antwoordelijkheid binnen de divisie. Medegedeeld werd dat voor de Divisie Internationaal eenzelfde organisatievorm voor ogen stond. De concern staf dienst Heineken Technisch Beheer blijft bestaan als samenbundeling van het Technologisch Centrum en de groep Centrale Engineering. De gewijzigde structuur is erop gericht een goede kosten- en opbrengstenver houding van ons ondernemen in Nederland op langere termijn te handhaven. Indien als gevolg van de reorganisatie beperking van de bemanning van afde lingen noodzakelijk zou zijn, zal dit geschieden volgens het principe van interne overplaatsing en natuurlijk verloop. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 5