VOORWOORD Vorig jaar lichtten wij doel en betekenis van ons Sociaal Jaarverslag toe, te weten het verstrekken van belangrijke informatie over het gevoerde beleid op personeelsgebied aan onze medewerkers. In het Handboek Personeelbeleid, dat in het afgelopen jaar verscheen, publi ceerden wij de algemene doelstellingen van ons sociale beleid en de grondslagen van het personeelbeheer. Deze doelstellingen en grondslagen vormen de achtergrond van handelen ten aanzien van onze medewerkers als groep en als individu. Tezamen met hen staan wij, wat de nabije toekomst betreft, voor een bepaald niet gemakkelijke opgave. Immers, de algemene economische vooruitzichten zijn zeker niet rooskleurig. Wij hebben echter het vertrouwen gezamenlijk weer tot redelijke resultaten te kunnen komen. In het verslagjaar werd veel werk verzet. Dikwijls is er een beroep gedaan op aanpassingsvermogen, teneinde aan nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat in het algemeen gesproken dit beroep nooit tevergeefs is gedaan. Wij spreken onze waardering uit voor de bij onze medewerkers gebleken bereidheid zich geheel in te zetten. DE DIRECTIE 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 3