bedrijfszelfbescherming Aan de activiteiten van de bedrijfszelfbescherming namen in totaal 240 gediplo meerde EHBO-ers en 127 gediplomeerde brandweerlieden deel. Een groot deel van de brandweerlieden heeft eveneens een reddingsopleiding gevolgd. Aan het einde van het verslagjaar hadden zich 35 nieuwe vrijwilligers gemeld. De meeste vestigingen beschikken over eigen gediplomeerde kaderinstructeurs. Zij werken nauw samen met de bedrijfsartsen. De prestaties worden door regel matige oefening op peil gehouden en zo mogelijk verder opgevoerd. De brandweerploegen behaalden herhaaldelijk successen bij locale en inter local wedstrijden. premiespaarregeling Het aantal deelnemers aan de premiespaarregeling is ook in het afgelopen boek jaar toegenomen en wel met in totaal 196 personen. Als gevolg van de harmoni satie van arbeidsvoorwaarden kon ook personeel van de groep Gedistilleerd Wijn gaan deelnemen. Het aantal deelnemers per het einde van het verslagjaar was derhalve 2616. De inleg bedroeg 7 2.292.508,(1973/74 7 2.067.750,de onderneming voegde aan belastingvrije premie toe 7 1.146.254,— (1973/74 /1.033.875,—). Aan rente werd een bedrag van 71.021.693,49 (1973/74 7 772.032,56) bij geschreven. In overleg met de Centrale Ondernemingsraad kwam een aantal wijzigingen in het reglement tot stand, die met ingang van 1 oktober 1975 van kracht werden. De wijzigingen in het reglement betreffen in hoofdzaak verruiming van de mogelijkheid om het maximale bedrag van 71.000,per jaar te sparen. De beperkende bepaling dat niet meer dan 5% van het jaarinkomen mag worden gespaard, die eerst voor iedere werknemer gold, zal voortaan alleen gelden voor personeel jonger dan 21 jaar en voor zogenaamde 'part timers'. pensioenfonds Hoewel de Stichting Heineken Pensioenfonds jaarlijks een eigen verslag uit brengt, is enige beknopte informatie ook in dit verslag op haar plaats. In het kalenderjaar 1974 zijn 2 vrouwelijke en 38 mannelijke werknemers met pensioen gegaan, terwijl 56 personen in aanmerking kwamen vooreen weduwen- of wezenpensioen. Door overlijden van de betrokkenen werd de uitkering van 26 oudedagspensi- oenen en 23 weduwenpensioenen beëindigd. Wegens het bereiken door de wezen van de leeftijdsgrens kwamen 14 wezenpensioenuitkeringen te vervallen. Het aantal verzekerden bedroeg per 31 december 1974: 6779 (1973: 6532), van wie gepensioneerd 1104 (1071) 33 premie-vrijen 725 563) 162 actieven 4950 (4898) 52 Aan pensioenen keerde de Stichting een totaalbedrag uit van 714.112.161,22 inclusief een bedrag aan overheidsuitkeringen van 7 7.851.672,20. Ten laste van de Stichting kwam dus in totaal 7 6.260.489,02 (in 1973 7 4.827.921,32) Het fonds was wederom in staat verhogingen toe te passen op de ingegane pensioenen. Per 31 december 1974 was het vermogen van de Stichting 7 211.731.260,13 (per 31 december 1973: 7187.477.636,26). De beleggingen zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde. Teneinde de financiële positie van het fonds op peil te houden werd besloten de premie per 1 januari 1975 te verhogen; hiertoe werd het percentage, dat de deelnemers bijdragen over het salaris boven de premieplichtige grens van de A.O.W., verhoogd van 63/4 tot 8. Gelijktijdig werd ook de werkgeversbijdrage aanzienlijk verhoogd. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 17