Het periodieke geneeskundige onderzoek zal meer aandacht verkrijgen en worden uitgevoerd door het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch- Hygiënisch Gebied, in nauwe samenwerking met onze artsen. Een speciaal medisch onderzoek voor vrouwelijk personeel, op basis van vrijwilligheid, is begonnen. Het zal in het komende boekjaar bij alle vestigingen tot uitvoering worden gebracht. De taak van de bedrijfsartsen bij controle op en analyse van de ziektegevallen is vergroot. Het ziekteverzuim bleef een zaak van voortdurende zorg (ziektecijfer produktie- sector verslagjaar 1973/74 10,7%, 1974/7510,4%) Een aanvang werd gemaakt met een systematisch onderzoek naar de oorzaken van de verzuimcijfers in de produktiebedrijven. Hierbij wordt samengewerkt met een op dit terrein gespecialiseerd bureau. Bij het onderzoek wordt mede gebruik gemaakt van statistische gegevens, aanwezig in de onderneming. sociaal contactenwerk Het sociale contactenwerk is een vorm van maatschappelijk werk, dat wordt uitgevoerd door de personeeldiensten in de vestigingen. Het richt zich zowel op onze werknemers als op onze gepensioneerden. Af hankelijk van de aard van het probleem dat naar voren wordt gebracht kan door de personeeldienst contact worden opgenomen met het personeelfonds, de afdelingschef, de bedrijfsarts en zonodig ook met instanties buiten het bedrijf. Als steeds werd aandacht besteed aan huisbezoek en ziekenbezoek. Het sociale contactenwerk is van vertrouwelijke aard. Informatie aan anderen, binnen of buiten de onderneming, geschiedt uitsluitend met goedkeuring van de be trokkene. Het verslagjaar was het eerste volledige jaar van de Ideeënbus nieuwe stijl. Het is verheugend dat het personeel zeer positief heeft gereageerd op de nieuwe aanpak. Bovendien viel er duidelijk belangstelling te constateren van buiten de onderneming, zowel van overheïdszijde als van het bedrijfsleven. Het verslagjaar kenmerkte zich door voortdurende actie gericht op het stimu leren van het personeel tot het inzenden van ideeën. Dit gebeurde in de vorm van een affichecampagne 'Zeg opwat beter kan en een filmprogramma in de vestigingen. De Heer R. van Benthem, werkzaam te Bunnik, werd de eerste 'Heineken Ideeënman van het jaar'. Ook Vers van 't Vat heeft in elk nummer aandacht geschonken aan de ideeën busresultaten. De geschenkencollectie werd vernieuwd. In het verslagjaar werden totaal 796 ideeën ingediend, een Heineken record. Uit 1973/1974 waren nog 86 ideeën in behandeling. 211 ideeën werden uitgevoerd en beloond met een totaalbedrag van f 31.445, 228 ideeën werden gehonoreerd met een aanmoedigingspremie, voor in totaal 4.965,—. 231 ideeën zijn nog in behandeling. 212 ideeën ontvingen geen beloning. De hoogste beloning bedroeg f 1.650,toegekend aan de Heer W. H. Schuur- mans, te 's-Hertogenbosch. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 15