soortgelijke wijze worden beoordeeld. Alle medewerkers in de onderneming zullen dan in een beoordelingssysteem zijn opgenomen. Een hoofdregel is daarbij dat de beoordeling altijd met betrokkene wordt besproken. personeelsformatie In het Handboek Personeelbeleid zijn opgenomen arbeidsvoorwaarden, rege lingen, procedures en verdere informatie met betrekking tot het sociale beleid. Het .werd regelmatig aangepast en uitgebreid. Dit handboek, dat voor alle werknemers bij de personeeldiensten ter inzage ligt, blijkt te voorzien in een behoefte. Het personeelblad 'Vers van 't Vat', verzorgd door de concernstafdienst Public Relations onder toezicht van een redactiecommissie, verscheen in het afgelopen boekjaar 10 maal. Over de onderwerpen uit binnen- en buitenland vallen te noemen: de beknopte weergave van het financiële jaarverslag 1973/1974, artikelen over nieuwbouw en technische installaties, verslagen van commer ciële, reclame- en public relations-activiteiten, opleidingen en ideeënbusresul taten. Een bijzondere uitgave was het extra nummer over de opening van de nieuwe brouwerij te Zoeterwoude. 30 personeelbulletins gaven het personeel voorlichting over arbeidsvoorwaar den, C.A.O., integratie, verzekeringen, personeelverstrekkingen enzovoort. de oudere werknemer Een belangrijk element in ons personeelbeleid is reeds lang de zorg voor de oudere werknemer. In dit verband zijn te noemen de wachtgeldregeling, de voorbereiding op de pensionering en het sociale contactenwerk. Deze activi teiten richten zich vooral op individuele toepassing. Thans is ook een regeling van collectieve aard tot stand gekomen. Krachtens de C.A.O. 1975 is voor medewerkers van 62 jaar en ouder de moge lijkheid geopend een aantal extra vrije dagen op te nemen. Over deze dagen wordt 85% van het salaris betaald. Hierbij geldt de volgende tabel Voor werknemers van 62 jaar: 2 dagen per kwartaal Voor werknemers van 63 jaar: 4 dagen per kwartaal Voor werknemers van 64 jaar: 6 dagen per kwartaal Het opnemen van de extra vrije tijd dient te geschieden in overleg met de leiding. De regeling is voorlopig en zal geheel of gedeeltelijk kunnen vervallen indien wettelijke maatregelen worden getroffen voor oudere werknemers. Van deze faciliteit, die door de vakbonden sterk werd bepleit, werd door 16 personen (een vierde deel van de betrokken groep) gebruik gemaakt. De verplichting tot het verrichten van overwerk en het werken in ploegendienst voor personeelsleden van 60 jaar en ouder is opgeheven. In het afgelopen jaar werd door 10 medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, vergezeld van hun echtgenote, aan een cursus deel te nemen die op de pensionering voorbereidt. gezondheidszorg Aan de gezondheidszorg, die in onze onderneming naast bedrijfsgeneeskunde ook tandheelkunde omvat, is ook dit jaar veel aandacht besteed. Met de be drijfsartsen vonden dit jaar regelmatig besprekingen plaats teneinde te komen tot meer uniformiteit van de bedrijfsgeneeskundige taken. De geneeskundige zorg werd uitgebreid tot het personeel van de vestigingen te Hattem, Leeuwarden en Schiedam. In Zoeterwoude is met ingang van 1 januari 1975 een tandheel kundige dienst ingesteld. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 14