opleiding, scholing en vorming In het verslagjaar nam een groot aantal medewerkers deel aan door onze op leidingsafdelingen georganiseerde cursussen. De afdeling Management Development zorgde voor de derde maal voor een centrale management cursus. Hieraan namen 20 medewerkers deel. In diverse bedrijfsonderdelen werd het programma 'Stijl van Werken' voor leidinggevenden en hun medewerkers verder uitgebouwd. De voorbereiding van een programma voor jonge kaderleden, waarbij het mogelijk is op elk moment te gaan deelnemen aan een serie bijeenkomsten, verdeeld over een jaar, kwam gereed. Het doel is een eerste aanzet tot ver dieping en verbreding van kennis teneinde beter te kunnen functioneren. De afdeling Technische Opleidingen had 124 mensen onder haar hoede. Van dit aantal namen 17 personen deel aan het opleidingsprogramma voor nieuwe hogere functionarissen in de technische en technologische sector. Uit met ons samenwerkende buitenlandse brouwerijen kwamen 43 kaderleden naar Nederland voor opleiding. Voor hen werd een Engels- en Franstalige brouwerij-leergang samengesteld. De afdeling ontvangt bij haar activiteiten veel medewerking van functionarissen van Heineken Technisch Beheer en van andere ondernemingsonderdelen. In samenwerking met diverse instituten buiten het concern zijn cursussen tot stand gekomen, waaraan veelvuldig door perso neel uit Nederlandse vestigingen werd deelgenomen. De opleidingsafdelingen van de plaatselijke personeeldiensten in de produktie- technische groep richtten zich vooral op scholing en bijscholing met het oog op toepassing van nieuwe technieken. De afdeling Opleiding en Training ten behoeve van commerciële medewerkers werkte met een aantal basiscursussen, verdeeld naar sectoren. Daarnaast werd een serie projecten georganiseerd, waaraan naar behoefte kon worden deel genomen. In totaal werden 108 bijeenkomsten gehouden. Een begin werd ge maakt met training in het gebruik van computer-informatiesystemen ten be hoeve van marktoriëntatie. De opleidingsafdeling voor de administratieve bedrijfsonderdelen had in eigen programma's 60 cursisten. Daarnaast werd deelneming aan diverse externe opleidingen gecoördineerd en vond individuele studiebegeleiding plaats. Veel medewerkers verruimden hun kennis en daardoor hun mogelijkheden door, veelal op initiatief van het bedrijf, individueel deel te nemen aan cursussen buiten concernverband. In 204 gevallen werd de studiekostenvergoedingsregeling toegepast. Een gedeeltelijke studiekostenvergoeding werd aan 114 personeelsleden verstrekt. promotiebeleid In het verslagjaar promoveerden uit onze eigen gelederen 180 medewerkers naar een functie op hoger niveau. Hierin zijn niet begrepen de wijzigingen in functieniveau als gevolg van de functieclassificatie. Ons beleid blijft er op ge richt interne promotie zoveel mogelijk te bevorderen. Wanneer zich echter bij vacatures intern geen candidaten melden, of wanneer geen goede aansluiting bestaat met de functie-eisen, wordt een beroep gedaan op de arbeidsmarkt. In toenemende mate wordt er naar gestreefd via regelmatige personeelsbeoor delingen inzicht te krijgen in kundigheden en wensen van medewerkers. Dit systeem is tot dusver vooral toegepast voor het niet onder de C.A.O. vallende personeel. In de loop van volgend jaar zal het volledige C.A.O. personeel op 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 13