In twee vergaderingen van de gezamenlijke ondernemingsraden werd, in aan wezigheid van commissarissen, een uitvoerige toelichting gegeven op de alge mene gang van zaken van Heineken Nederlands Beheer B.V. over respectievelijk het boekjaar 1973/1974 en de eerste helft van het boekjaar 1974/1975. Tijdens deze vergaderingen werden mede behandeld het Jaarverslag 1973 van de Stichting Heineken Pensioenfonds en het Sociaal Jaarverslag 1973/1974. De Centrale Ondernemingsraad verloor het afgelopen jaar door overlijden één van zijn leden, de heer L. Ostermann, tevens lid van de Ondernemingsraad Bunnik. plaatselijke ondernemingsraden Het instellen van de Centrale Ondernemingsraad, waar concernzaken van alge mene aard worden behandeld, heeft de functie van de plaatselijke raden enigs zins beperkt. Van de onderwerpen, die in de vergaderingen van deze raden werden behandeld, kunnen worden genoemduitzendkrachten, jaarverslag ondernemingsraad, werkroosters, overwerk, rapportage begeleidingscommissie B3 (alleen Onder nemingsraad Bunnik), drie weken aaneengesloten vacantie, project kostenbe waking, vervoersregeling Zoeterwoude (alleen Ondernemingsraad Rotterdam/ Zoeterwoude) en flexibele werktijden. In de loop van het jaar werd begonnen met een Informatiebulletin voor Onder nemingsraadsleden. Hierin worden berichten en artikelen uit verschillende dag bladen en tijdschriften, betrekking hebbend op het ondernemingsradenwerk, opgenomen. De opleiding van de leden werd voortgezet met een driedaagse externe vervolg cursus voor elke raad afzonderlijk. In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de functie van de ondernemingsraad in het bedrijf en aan de tech niek van het vergaderen. De Jongerencommissie in Rotterdam nam het initiatief tot het opstellen van een Reglement Jongerencommissie, dat als algemeen model voor andere vestigingen kan worden gebruikt. werving Ondanks het hoge Nederlandse werkloosheidscijfer verliep de werving in be paalde sectoren dikwijls moeizaam. Hoewel plaatselijk verschillend, was dit in het bijzonder het geval ten aanzien van technisch personeel, geschoold administratief personeel en specialisten voor hogere functies. Voor de bezetting van arbeidsplaatsen in de produktie- bedrijven, die slechts een korte opleidingstijd vragen, moest bij voortduring een beroep worden gedaan op buitenlandse arbeidskrachten. introductie Behalve de informatie die tijdens de sollicitatieprocedure wordt gegeven vindt de nieuwe medewerker in het introductieboekje 'Welkom bij Heineken' voor lichting over onder meer het concern, de organisatie, de produkten en de ar beidsvoorwaarden. Na indiensttreding vindt in het algemeen een bijeenkomst met bedrijfsexcursie plaats, waarin uitvoeriger op diverse zaken wordt ingegaan. Ten behoeve van die nieuwe werknemers, voor wie direct een meer uitgebreide kennis van de onderneming noodzakelijk is, werden wederom driedaagse centra le introductiebijeenkomsten gehouden. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 12