Met het totstandkomen van de geïntegreerde C.A.O. is een omvangrijk project voltooid. Per 1 januari 1975 werden de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van Bokma B.V., Coebergh B.V. en Van Olffen B.V. volledig aangepast aan die, geldend voor het personeel van Heineken Brouwerijen B.V.. Er werden speciale voorlichtingsdagen belegd voor alle werknemers van deze bedrijven. functieclassificatie In het hoofdstuk 'Integratie van Arbeidsvoorwaarden' is vermeld dat een systeem van functieclassificatie de basis is voor de nieuwe salarisregeling. In overleg met de vakbonden werd in dit verband gekozen voor het zogenaamde Universeel Systeem van Functiewaardering. Het systeem, afgekort U.S.F., waardeert de functies in punten. Aan de hand hiervan werden alle functies tot en met 180 punten beschreven. Dit niveau van 180 punten was tevoren met de vakbonden overeengekomen. Aan iedere werknemer individueel werd schriftelijk mededeling gedaan van de indeling in de nieuwe salarisgroep op basis van de functiebeschrijving. Daarbij werd een copie van deze beschrijving aan de werknemer ter hand gesteld, dan wel ter inzage gelegd. Voor de hogere salarisgroepen werd indeling van de functies op basis van systematische waardering een feit. Voorbereidingen werden getroffen voor een functieonderzoek voor de groepen juist boven de grens van de geïntegreerde C.A.O.. Wanneer het onderzoek in het komende jaar voltooid zal zijn, zullen alle functies in de onderneming door middel van beschrijvingen zijn vastgelegd. ondernemingsraden In het eerste jaar van zijn bestaan kwamen in de Centrale Ondernemingsraad Centrale Ondernemingsraad Onder meer aan de Orde - de aanpassing van de reglementen van de ondernemingsraden en de premie spaarregeling - het voorstel tot de benoeming van één en de herbenoeming van twee com missarissen van Heineken Nederlands Beheer B.V. - de functieclassificatie en de integratie van arbeidsvoorwaarden - het financiële jaarverslag 1973/1974 en het halfjaarverslag 1974/1975 - het ziekteverzuim - enkele reorganisaties; - een aantal wijzigingen en aanpassingen van het reglement van de Stichting Heineken Pensioenfonds; - een aanpassing van de tantièmeregeling. Enige benoemingen op hoog niveau waren voor de Centrale Ondernemings raad aanleiding vragen te stellen over het beoordelings- en promotiebeleid. Een Commissie Reglementen Ondernemingsraden, bestaande uit enkele leden van de Centrale Ondernemingsraad, aangevuld met enkele niet-leden, werd in gesteld. Deze deed voorstellen tot aanpassing en uitbreiding van de reglementen. De raad benoemde uit zijn midden enkele adviescommissies, die als opdracht kregen de bestudering van enige specifieke onderwerpen zoals de reorganisatie betreffende de Divisie Nederland en het nieuwe arbeidsreglement. Na uitvoerig te zijn geïnformeerd over de voorgestelde candidaten maakte de Centrale Ondernemingsraad geen gebruik van de wettelijke bevoegdheden inzake aanbeveling of bezwaar ten aanzien van de benoeming van Mr P. Plantenga en de herbenoeming van Mr R. van de Vijver en de Heer J. J. A. Berger tot commissaris van Heineken Nederlands Beheer B.V.. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 11