jJl vormgeving zoals de Longneck. Bierflesjes worden verder verpakt in karton (zoals sixpacks) of in kunststof kratten. Blikjes worden 'omverpakt' in karton of kunststof. Vrumona gebruikt naast meermalig glas, blik en kunststof (meermalig PET) als verpakkingsmateriaal. Heineken is via de branchevereniging van de brouwers, het CBK, actief in de Stichting Kringloop Blik. Deze stichting spant zich in om recycling van blik te bevorderen. Daarnaast geeft de stichting voorlichting aan onder andere gemeenten en consumenten. Via deelname aan de Stichting Nederland Schoon onderneemt Heineken actie om zwerfafval tegen te gaan. Met ingang van 1 augustus 1997 is de ministeriële regeling ver pakking en verpakkingsafval in werking getreden. Deze imple mentatie van de Europese richtlijn heeft op 15 december 1997 geleid tot de totstandkoming van het convenant Verpakken II, dat met meer ambitieuze doelstellingen dan de Europese richtlijn voorschrijft het beleid in Nederland vormgeeft. De feitelijke aan sluiting van Heineken bij dit convenant vindt in 1998 plaats via de branchevereniging Centraal Brouwerij Kantoor (CBK). Een doelstelling in het convenant is dat het totaal aan verpak kingsmateriaal in 2001 tien procent lager moet zijn dan in 1989. Dit percentage is relatief, want het wordt gecorrigeerd voor de consumptieve groei. Ten behoeve van de bier- en frisdranksector is in convenant Verpakken H het protocol 'producthergebruik' opgenomen. Dit voorschrift staat producenten van bier en frisdranken toe om op beperkte schaal nieuwe eenmalige verpakkingen te introduceren. De grens is gesteld op maximaal 2 procent van het marktaandeel, tenzij de producent kan aantonen dat eenmalige verpakkingen niet schadelijker zijn voor het milieu dan meermalige verpakkingen. Reclamemateriaal Heineken heeft in 1997 twee promotieacties moeten staken omdat de promotieartikelen niet bleken te voldoen aan de wettelijke normen. In april 1997 ging een landelijke promotie van start waarbij de consument bij aankoop van twaalf 33-cl blikjes een Heineken luchtbed kon aanschaffen. De luchtbedden, geproduceerd in het buitenland, bevatten meer cadmium dan toegestaan onder de Nederlandse wet- en regelgeving. Heineken werd hierop gewe zen door de douane die één van de geïmporteerde partijen op wettelijke normen controleerde. Heineken heeft onmiddellijk de nog niet verkochte luchtbedden uit de winkels teruggehaald en de consumenten op de hoogte gesteld door middel van adverten ties in landelijke dagbladen. Kopers zijn in de gelegenheid gesteld om de luchtbedden kosteloos te retourneren. Hiervan hebben 830 personen gebruik gemaakt. De teruggehaalde lucht bedden zijn inmiddels verbrand als chemisch afval. In de zomer van 1997 vond een promotie plaats waarbij de consument bij aankoop van een krat Amstel een flessenopener kreeg in de vorm van een mobiele telefoon. Bij gebruik van de opener was het geluid van een rinkelende telefoon te horen dankzij de in de opener aanwezige knoopcelbatterij. De milieu inspectiedienst van het ministerie van VROM stelde vast dat de opener niet voldeed aan 'Het Besluit Verwijdering Batterijen' omdat een gebruiksaanwijzing hoe de batterij te verwijderen ontbrak, evenals een KCA-logo. Verder had Heineken geen Ondertekening van het deelconvenant Materiaalhergebruik Metalen Verpakking door minister De Boer (VROM) en de heer Byrnes (Public Affairs Heineken Nederland en voorzit ter van de Stichting Kringloop Blik U111 I IIIII11i111 1117

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 9