QS25BBH Heineken werkt met een integrale ketenbenadering, wat inhoudt dat rekening wordt gehouden met alle milieu-aspecten van een product in elke fase van de productie- en levenscyclus, van de productie van grondstoffen tot aan de afvalfase. Heineken is in 1996 begonnen met een systematische aanpak van product- gerichte milieuzorg ten aanzien van alle door Heineken op de markt gebrachte producten, dus (verpakt) bier èn reclame artikelen. Er is een inventarisatie gemaakt van milieu-effecten door de gehele keten, van de grondstoffen tot aan de afvalfase. sing van zowel kwaliteits- als milieuaspecten. In 1997 is, op basis van gunstige onderzoeksresultaten, besloten om een keten beheersysteem voor gerst op te zetten. Dankzij dit systeem is het gerst te traceren naar de producent. Met deze producent worden afspraken gemaakt, bij voorbeeld over het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen waarbij Heineken streeft naar een mini malisatie. Vooralsnog betreft het relatief geringe hoeveelheden gerst van Nederlandse bodem, maar in de toekomst wordt ook buitenlands gerst ondergebracht in het ketenbeheersysteem. Vervolgens is van elk van deze milieu-effecten de significantie bepaald waarbij expliciet aandacht is besteed aan belangrijke verbeterpunten. Deze procedure wordt ieder jaar herhaald. Op deze manier is een continue verbetering van de milieuaspecten van de producten mogelijk. Grondstoffen In 1994 is een onderzoek gestart waarbij werd gekeken of de teelt van gerst onder te brengen is in een systeem van ketenbe heer. Een dergelijk systeem staat garant voor een betere beheer- Verpakkingen Heineken streeft naar gewichtsreductie van haar verpakkingen en naar een milieutechnisch en economisch verantwoorde ver pakkingsmateriaalkringloop. Heineken vult zijn bieren af in een glazen fles, fust of blik. Bijna 2000 grote horecagelegenheden maken gebruik van kelderbierinstallaties. Deze tanks kunnen worden afgevuld met 1000 liter bier. Binnen Nederland wordt een retourfles zo'n 30 maal gebruikt. Ook de fusten zijn retourverpakkingen. Blik wordt eenmalig gebruikt, evenals een klein aantal flessen met een afwijkende .lil J li I H IS 111 1117 Voorbeeld van een productketen GRONDSTOFFEN gerstemout hop water staal tin aluminium papierpulp PRODUCT bier blikje doos TRANSPORT EINDGEBRUIKER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 7