Zoeterwoude Realisatie van geur- en geluidsbeperkende voorzieningen. Certificatie van het milieuzorgsysteem volgen ISO 14001. Aanvragen van nieuwe milieuvergunningen. Den Bosch Certificatie van het milieuzorgsysteem volgen ISO 14001. Ingebruikname van een centraal rest- en afvalstoffendepot. Optimalisering van monitoring, het energiemeetsysteem en good housekeeping. Waterverbruik verder reduceren. Vrumona Voor de horeca worden nieuwe flessen van 200-cl geïntrodu ceerd. Deze zijn lichter en 25 procent compacter waardoor per transport een kwart meer flessen vervoerd kunnen worden. PLANNEN VOOR 1998 MILIEI tING mei 1997 Deze milieubeleidsverklaring heeft betrekking op Vrumona B. V. Vrumona B. V. is een onderdeel van Heineken Nederlands Beheer B. V. Bij het bereiden en verpokken van frisdrank is voortdurende oondocht voor het efficiënt gebruik von de benodigde grondstoffen, hulpstoffen, verpakkings materialen, water en energie. Door woor reststoffen ontstoon worden deze zodonig ingezomeld en bewerkt, dot de rest- stoffen zoveel mogelijk een olternotief gebruik krijgen en/of het milieu zo min mogelijk belosten. Afval en emissies worden, indien mogelijk voorkomen, donwel tot vermindering gebracht. De directe omgeving wordt zo min mogelijk belast. Bij de ontwikkeling von nieuwe processen, producten of verpakkingen worden de milieuospecten betrokken. Vrumona B.V. wil oon de geldende wet-, regelgeving en convennnten voldoen en anticipeert op moorschappelijke signolen en wetenschappelijke inzichten. Vrumono B.V. wil hoor milieuprestoties continu verbeteren. Het milieubeleid, de gerealiseerde en de voorgenomen milieudoelstellingen worden vermeld in het voor het publiek beschikbare milieujoorverslog. De verantwoordelijkheid voor milieu is binnen Vrumono een lijnverantwoordelijkheid. Vrumono B.V. richt de milieuzorg in als integraal onderdeel von de bedrijfsvoering. Bij beslissingen over de bedrijfsvoering wordf er noor gestreefd om milieuaspecten, noost ondere ospecten, een gelijkwoordige ploots te geven. Vrumono B.V. wil oon de vereisten von de certificeringstandaard op het gebied von milieuzorg (ISO 14001) voldoen. MILIEUBELEIDSVERKLARING februari 1998 Deze milieubeleidsverklaring beeft betrekking op de brouwerij 's-Hertogen- bosch, de brouwerij Zoeterwoude en de Stafdienst Productie Bier. Samen vormen zij de organisatorische eenheid Productie Bier, die samen een onderdeel is van de werkmaatschappij Heineken Nederland B. V. Bij het brouwen en het verpokken von bier is voortdurende oondocht voor het effi ciënt gebruik van de benodigde grondstoffen, hulpstoffen, verpokkingsmoteriolen, water en energie. Door woor reststoffen ontstoon worden deze zodonig ingezomeld en bewerkt, dot de reststoffen zoveel mogelijk een olternotief gebruik krijgen en/of het milieu zo min mogelijk belasten. Afvol en emissies worden, indien mogelijk voorkomen, donwel tot vermindering gebracht. De directe omgeving wordt zo min mogelijk belost. Bij de ontwikkeling von nieuwe processen, producten of verpokkingen worden de milieuospecten betrokken. Met minimole milieubelasting wordt bedoeld een belasting zo loog als redelijkerwijs mogelijk is. Heineken Nederlond B.V. wil oon de geldende wet-, regelgeving en convenanten vol doen en anticipeert op moorschoppelijke signolen en wetenschappelijke inzichten. Heineken Nederlond B.v. wil zijn milieuprestotie continu verbeteren. Het milieubeleid, de gerealiseerde en de voorgenomen milieudoelstellingen worden vermeld in het voor het publiek beschikbore milieujoorverslog. De belangrijkste doel stellingen liggen op het gebied von woter- en energieverbruik, afvalwater, geluid en de beheersing van de milieuospecten von redomemoteriolen. De verantwoordelijkheid voor milieu is binnen Productie Bier een lijnverantwoorde lijkheid. Productie Bier richt de milieuzorg in als integrool onderdeel von de bedrijfsvoering. Bij beslissingen over de bedrijfsvoering wordt er naar gestreefd om milieuospecten, noest ondere aspecten, een gelijkwoordige plaats te geven. Productie Bier wil oon de vereisten von de certificeringstandaard op het gebied von milieuzorg (ISO 14001) voldoen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 26