VERGUNNINGEN Belangrijke wetten waar Heineken op milieugebied mee te maken heeft zijn de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Doordat de productie de afgelopen jaren is toegenomen en de wet- en regelgeving wordt aangepast zijn soms nieuwe vergunningen nodig. Alle produc tielocaties beschikken uiteraard over de benodigde vergunningen. K L ACHTEN E N CALAMITEITEN Zoeterwoude heeft zes klachten over geuroverlast ontvangen en zes over geluidsoverlast. Drie van de zes geluidsklachten werden veroorzaakt door openstaande deuren en door een defect lager van een ventilator op het hoofdkantoor. Deze klachten zijn ver holpen. De geurklachten zijn allen gerelateerd aan het wortko- ken in het brouwhuis. In Den Bosch is een klacht binnengekomen naar aanleiding van geluidsoverlast als gevolg van het testen van een C02-stripper. Met de gemeente en de indiener van de klacht is vervolgens afgestemd wanneer deze activiteit kon worden voortgezet. Door een lekkage van loog is een electriciteitskabel geïmplo- deerd. De bodem bleek als gevolg van dit incident niet te zijn verontreinigd. De waterzuiveringsinstallatie was in mei en juni overbelast door dat meer afvalwater werd geloosd dan gebruikelijk is. Daarom is ongezuiverd afvalwater meerdere malen overgestort naar de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Heineken heeft, nadat de overstort aanvankelijk niet direct is gemeld, afspraken gemaakt met het waterschap en besloten om een nieuwe lozingsvergunning aan te vragen. i i Ii I i 11111111 i HJ Vrumona heeft in 1997 geen klachten met betrekking tot het milieu ontvangen. Vanuit de directe woonomgeving zijn signa len ontvangen dat omwonenden de oranje zwaailampen achter de heftrucks als storend ervaren. De zwaailampen branden als waarschuwing wanneer de heftruck achteruit rijdt. Door de positie van de lamp te verlagen is dit probleem verholpen. In december is ongeveer 1000 liter onverdunde baanzeep, een smeermiddel dat wordt gebruikt bij het transporteren van flessen over de afvullijnen, in de riolering terechtgekomen. Dit incident is bij de waterkwaliteitsbeheerder Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gemeld. Er is overleg geweest met de leve rancier van de baanzeepinstallatie hoe herhaling van een derge lijke lozing te voorkomen. De bouw van een glasfabriek, waarin Heineken participeert op de Moerdijk is gestart in 1997.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 25