21 Geluid In de milieuvergunning van alle vestigingen zijn geluidsvoor schriften opgenomen ten aanzien van het hoogst toelaatbare geluidsniveau. Bij projecten waarin geluid een belangrijk ele ment is, voeren alle productievestigingen akoestisch onderzoek uit om te toetsen of binnen de grenzen van het toegelaten geluidsniveau wordt gebleven. Voor het brouwerij terrein in Zoeterwoude is in 1996 een pro gramma vastgesteld voor de sanering van industrielawaai. In juni 1997 zijn als onderdeel van dit programma op het hoofd kantoor nieuwe geluidsarme koelinstallaties ('dry coolers') geplaatst. Een andere maatregel is het gedeeltelijk afdekken van de beluchters van de waterzuivering. Eind 1997 is de eerste stap gezet. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. Rondom het bedrijventerrein Rietvelden/De Vutter, waar de Bossche brouwerij gevestigd is, is een geluidszone vastgesteld op grond van de bepaling van de Wet geluidshinder. Binnen deze zone bevinden zich woningen. In 1996 heeft de provincie in samenspraak met de betrokken bedrijven op het industrieterrein het project 'Sanering Industrielawaai' geïnitieerd om de geluids belasting rondom woningen zoveel mogelijk terug te brengen. De bedrijvenvereniging Rietvelden/De Vutter, waar Heineken lid van is, heeft namens de aangesloten bedrijven gereageerd op de voorgenomen plannen bij de provincie. Transport Onder transport wordt zowel de aan- en afvoer van grondstoffen en producten als de wijze waarop het personeel naar de brouwe rij of kantoor komt en weer vertrekt, verstaan. Begin februari H111I illllfism IMJ heeft Heineken de carpoolregeling met betrekking tot het woon werkverkeer herzien. De chauffeur ontvangt naast de voor hem geldende vergoeding, de woon-werkverkeervergoeding voor zijn meerijders. Om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van de brouwerij in Zoeterwoude te verbeteren, worden sinds oktober 1997 gesprekken gevoerd met de openbaar vervoersmaatschap pij Zuid-West Nederland. Sinds enige jaren is de stop bij de bushalte 'Heineken Zoeterwoude' in de ochtend- en avondspits onderdeel van de dienstregeling.Overeengekomen is dat met ingang van 1 juni 1998 de frequentie van de busverbinding tussen Katwijk, Rijnsburg en Oegstgeest via Leiden naar Heineken wordt uitgebreid. Alle grondstoffen en producten bestemd voor de brouwerij in Zoeterwoude worden aangevoerd met vrachtwagens. Het ver voer van bier, bijproducten en afval gaat eveneens over de weg want vervoer per vrachtwagen heeft om economische en logis tieke redenen nog steeds de voorkeur heeft boven transport per trein of schip. Vanuit Den Bosch wordt bier dat voor export bestemd is per container over het water vervoerd. Containers van de brouwerij worden in de Bossche Container Terminal overgeslagen op binnenvaartschepen. In 1997 vonden negen afvaarten per week van en naar Rotterdam plaats en twee van en naar Antwerpen. Negenduizend containers, ruim 65 procent van het totale aantal containers, zijn over het water vervoerd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 1996. TRANSPORT OVER HET WATER Met de 50.000 containers met flessen en blikjes biet die jaarlijks mrden geëxporteerd naar 3000 bestemmingen in 170 landen is Heineken de grootste vetscbeper van Nederland. In de over slaghavens kotterdam en Antwerpen wordt bet bier ingescheept voor de zeereis naar bet land van bestemming. Voor dit vervoer werkt Heineken met vier wereldwijd opererende rederijen (P&O, Nedlloyd, Maersk en MSC) Deze tronsportpartners combi neren opdrachten voor Heineken met die van andere klanten opdat de schepen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Cconomische- en milieubelangen gaan hierbij hand in hand. Heineken in loeterwoude is met de overheid in onderhandeling over het gebruik van een te bouwen binnenvaartterminol in Alphen aan de kijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 23