DRSH in Dordrecht verbrand. Slib dat in Zoeterwoude overblijft na waterzuivering bedroeg in 1997 ongeveer tienduizend ton met een droge stofgehalte van 18 procent. Er wordt gezocht naar een meer duurzame manier van verwerken die hergebruik mogelijk maakt. Den Bosch gebruikt sinds juni 1997 een membraanfilterpers in plaats van een zeefbandpers voor het persen van slib dat achter blijft bij de voorzuivering van afvalwater. Dit resulteert in een hoger drogestofgehalte, waardoor minder transportbewegingen nodig zijn om het slib af te voeren. Water dat vrijkomt bij dit proces wordt opnieuw gezuiverd en het gedroogde slib wordt gestort. Er is aangevangen met de bouw van een centraal rest en afvalstoffenstation, waardoor het scheiden en afvoeren van afval nog meer kan worden geperfectioneerd. Vrumona heeft in 1996 afspraken gemaakt met leveranciers van grondstoffen over het retourneren van lege emballage. Er wordt gezocht naar een verantwoorde herverwerkingsmethode voor eenmalige kunststof drums die apart worden ingezameld en opgeslagen. Een belangrijk restproduct van Vrumona is de zoge naamde 'rest'limonade. Deze komt vrij bij de niveaucontrole tij dens het vulproces van de flessen. De opgevangen limonade wordt afgevoerd naar de veevoerindustrie, evenals limonade die niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast zorgt de suiker in de limonaderesten voor een optimaal klimaat voor het verwijde ren van stikstofverbindingen in afvalwater. Luchtemissies De belangrijkste emissies zijn kooldioxide (C02), stikstof verbin- dingen(NOx) en ammoniak (NH3). Een andere vorm van uit- mi mmiuif m; ingrediënt voor veevoer ingrediënt voo ingrediënt voor veevoer hergebruik als grondstof in farmaceutische industrie ^"her ingrediënt voor lichte poreuze baksteen recycling, komt terug als onder meer krimpfolie of garen recycling en hergebruik recycling, komt terug als onder meer autobumper BLIK, ALUMINIUM EN STAAL recycling en hergebruik MINERAALWATER Mineraalwaterbronnen vinden hun oorsprong in water zoals regenwater, grondwater en gesmolten sneeuw dat in de grond sijpelt. Tijdens de reis door de diverse aardlagen neemt bet water mineralen en sporenelementen op. Elke bron beeft daardoor zijn karakteristieke smaak en samenstelling. Ondertussen ontdoen klei, zand- en andere aardlagen het water van moge lijke verontreinigingen. Het water verzamelt zich uiteindelijk in waterreser voirs, die vaak honderden meters onder de oppervlakte liggen. Niet al het water dat uit onderaardse bronnen wordt gewonnen verdient het predikaat mineraalwater. Natuurlijk mineraal- en bronwater is bacteriologisch gezond. Het is afkomstig uit een bron die wordt geëxploiteerd door middel van één of meer natuurlijke ontspringingspunten. De samenstelling van het water wordt gekenmerkt door onder meer het gehalte aan mineralen, sporenele menten en door de natuurlijke zuiverheid, (bron: Natuurlijk mineraal- en bronwaterbesluit, Warenwet) Mineraalwater mag pas op de markt worden gebracht, nadat de mineraolwaterbron is erkend door de Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bottelen van mineraalwater is aan strenge regels gebonden de bottelinstallatie moet elke mogelijkheid van besmetting uitsluiten en de eigenschappen die het water op het moment van ontspringen heeft mogen niet verloren gaan. [Ik halfjaar wordt het bronwater door een onafhankelijk instituut gecontroleerd en naar aanleiding van deze controle beoordeelt het ministerie van VWS of de bottelaar zijn erkenning behoudt. De weg die het water aflegt tussen bron en verpakking is zo kort mogelijk. Het water wordt uit de bron opgepompt en opgeslagen in een buffertank. Indien nodig wordt het belucht, ontijzerd of gefilterd, waarna het in een opslagtank terecht komt. Via nafiltrotie en eventueel toevoeging van C02 (koolzuur) komt het mineraalwater in een vuiler. Het vullen van de fles duurt slechts een fractie van een seconde. De fles wordt onmiddellijk daarna verzegeld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 19