5 Afvalwater Op het brouwerijterrein van Zoeterwoude worden verschillende stromen afvalwater verwerkt zoals hemelwater, afvalwater dat onstaat tijdens het brouwproces, water dat is gebruikt bij schoonmaakwerkzaamheden en afvalwater van laboratoria. Hemelwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Het afvalwater wordt voorgezuiverd in een eigen zuiveringsinstallatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee technieken; een voorzuivering (anaëroob) en nazuivering (aëroob). Met een zuiveringsrendement van ruim 99,5 procent voldoet de afwaterzuiveringsinstallatie aan de wettelijke norm van 99 procent. Ook in de Bossche brouwerij wordt afvalwater voor ruim 65 procent voorgezuiverd in een eigen anaërobe zuiveringsinstalla tie. Daarna volgt verdere (na)zuivering door het waterschap. Het afvalwater van Vrumona wordt gezuiverd in de zuiveringsinstal latie van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de gemeente Bunnik. De vervuiling in het afvalwater nam in 1997 toe met 10 procent. Dit kwam onder meer door veel product overgangen én het toenemende gebruik van achteretiketten op de flessen om informatie te geven over promotionele acties. Etiketten worden afgeweekt als de fles wordt gewassen. De plan nen voor een te bouwen eigen anaerobe afvalwaterzuiveringsin stallatie zijn in 1997 verder geconcretiseerd. Er is overleg gevoerd met de waterkwaliteitsbeheerder, het hoogheemraad schap, over het te lozen voorgezuiverde afvalwater. Het afvalwater van Brand wordt gezuiverd door de waterzuive ringsinstallatie in de gemeente Wijlre. De hoeveelheid afvalwa ter is in 1997 gedaald met 22 procent. Bij Brand wordt evenals bij Vrumona haalbaarheidsonderzoek verricht om het afvalwater onder eigen beheer te zuiveren. Rest- en afvalstoffen Heineken streeft ernaar om bijproducten maximaal te benutten en reststoffen indien mogelijk te hergebruiken. Zo wordt mout- stof geperst tot veevoerderkoeken en gist wordt als grondstof voor onder andere smaakstoffen en gistpillen gebruikt door de farmaceutische industrie. Van de bijproducten en rest- en afval stoffen die vrijkomen bij het produceren en verpakken van bier en fris krijgt meer dan 95 procent een nuttige bestemming. Afval (stoffen die niet geschikt zijn voor hergebruik) wordt - indien mogelijk - gescheiden afgevoerd. De laatste jaren is de hoeveel heid restafval redelijk stabiel. Het streven is om deze te reduceren door een actieve houding van medewerkers van de brouwerij en het zoeken naar nieuwe methodes om dit doel te bereiken. In 1997 was de hoeveelheid bedrijfsafval per hectoliter geprodu ceerd bier in de brouwerij van Zoeterwoude ongeveer 135 gram. Kiezelgoer of diatomeeënaarde - een massa die hoofdzakelijk uit de pantsers van kiezelalgen bestaat - dat wordt gebruikt voor het filtreren van het bier, is bij alle brouwerijen samen met zuive ringsslib de belangrijkste afvalstof. Voor gebruikt kiezelgoer is op dit moment nog geen nuttige herbestemming. Onderzoek naar een mogelijk nuttige herbestemming wordt voortgezet. De ver wachting is dat kiezelgoer in de nabije toekomst als secundaire bouw- of grondstof kan worden hergebruikt. Het kiezelgoer wordt momenteel gestort op een provinciale stortplaats. Zuiveringsslib is een restproduct dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater. Omdat veel stoffen zich concentreren in dit slib kan het niet als meststof worden toegepast. Het slib wordt daar om gedroogd en in een speciale verbrandingsinstallatie van de Ill III 1111IIIS111 111J BOEGBEELD De brouwerij Den Bosch heeft samen met andere ondernemers op het bedrijventerrein De Rietvelden/De Vutter en met provincie, gemeente en de Kamer van Koophandel het initiatief genomen om het terrein op duurzame wijze te revitaliseren. Op een duurzaam bedrijventerrein werken bedrijven en overheden op vrijwillige basis samen om een lagere milieubelasting te bereiken. Het revitaliseringsproject wordt als boegbeeld genoemd in de nota Economie en Milieu van het ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu fVROM) en Landbouw, Natuur en Visserij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 17