aangesloten bij een convenant met het ministerie van Economische Zaken om te komen tot een energie-effinciency verbetering van 21 procent in het jaar 2000 ten opzichte van 1989. Er is een energiebesparingsplan opgesteld om de doelstel ling te helpen realiseren. De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM) begeleidt de brouwers en de frisdrankproducenten namens de minister van Economische Zaken bij het realiseren van energie efficiencyverbetering. Zoeterwoude gebruikte in 1997 ruim 3,5 procent minder energie per hectoliter bier dan in 1996. Tot 2000 heeft deze brouwerij diverse projecten in de steigers staan om het energieverbruik verder te reduceren, zoals procesbeheersing met behulp van informatisering en good housekeeping. Daarnaast zullen bepaal de projecten echter bijdragen aan een hoger energieverbruik. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe installatie om geuremissie te verminderen. Voor koeling van het kantoorgebouw van Heineken Nederland in Zoeterwoude, waar zo'n 1100 mensen hun werkplek hebben, wordt sinds juni 1997 gebruik gemaakt van het 'energievrien delijke' systeem van topkoeling. Koud grondwater wordt in dit systeem gebruikt voor koeling en koudeopslag. Het systeem bestaat uit twee putten; één doet dienst als bron en de ander als afvoer. Het water wordt opgepompt en door een warmtewisse laar gevoerd, waar het opwarmt of afkoelt. Vervolgens wordt het weer in de andere put geïnjecteerd. Het water moet altijd op overdruk staan, ook als het stilstaat, om te voorkomen dat het water zuurstof opneemt. Het water van het koudecircuit in het gebouw wordt gekoeld via een warmtewisselaar. In de winter wordt de warmte gebruikt voor verwarming van het kantoor, terwijl dit in de zomer wordt gekoeld met behulp van het opgeslagen koude grondwater. De Bossche brouwerij maakt gebruik van de warmtekracht centrale van de regionale energiemaatschappij (PNEM): de PNEM levert stoom, terwijl Heineken condensaat retour levert. Het electriciteitsverbruik per hectoliter bier bleef in 1997 stabiel. Het energieverbruik is sterk afhankelijk van het productie niveau. Bij een hoge productie wordt relatief minder energie gebruikt. Een uitdaging is ook bij een lager productieniveau het energieverbruik te verlagen door de betrokkenheid van de medewerkers, in combinatie met een nog meer efficiënt ontwerp van installaties. Bij Vrumona is het energieverbruik na een lichte daling over de afgelopen jaren niet verder gedaald. Ondanks deze stabilisatie wordt aan het streven voldaan dat in het conve nant met het ministerie van Economische Zaken is vastgelegd. Werkingsprincipe van koude-opslag 13 iii mmisiif mij Wormtewisseloor BROUWWATER Goed brouwwater varieert afhankelijk van de daarmee te brouwen types biet in minerale samenstelling. PUsenet bieren worden uit zacht water gebrouwen terwijl het water dat wordt gebruikt voor Engelse Ale bieren juist weer hard moet zijn. Door gebruik te maken van onthardings- en filtratietechnieken kan de gewenste minerale samenstelling worden bereikt. Met name in het westen van Nederland bevat het door het waterleidingbedrijf aangelever de water relatief veel kalk. Kalkrijk water is niet geschikt voor toepassingen binnen de brouwerij, zoals het brouwen van pilsener bier en het wassen van retourflessen. De hardheid van het water veroorzaakt kalkafzetting in de apparatuur. Daarom ondergaat het water in de loeterwoudse brouwerij een behandeling in het waterbehandelingssysteem. Het water wordt onder meer over ionenwisselaars gevoerd om te ontharden. Dit systeem is in 1997 ingrijpend veranderd. Het is compacter geworden en de besturing van het proces is geautomatiseerd. Operators kunnen het proces volgen en besturen met behulp van beeldschermen, waar voorheen veel handmatig werk werd verricht. Heineken loeterwoude beschikt hiermee over één van de meest geavanceerde waterbehandelingsinstallaties van Europa.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 15