6 M I L I E U JAARVERS LAG 1994 PBOPIIKTBELEIPSPLAN PROPUKTKETEWS De grondstof brouwwater is van de beste en hoogste kwaliteit. Naast een integraal milieuzorgsysteem per brouwerij (zie pagina 10) heeft Heineken een centraal produktbeleidsplan. In dit plan is het beleid opgenomen, dat Heineken voert ten aanzien van haar produkten. Daarbij gaat het om het produkt in al zijn fasen, van grondstof tot afval. Het gaat zowel om het produkt als om de verpakking. Het milieuzorgsysteem is van belang voor het bewerkstel ligen van een minder milieubelastende produktie. Het Produkt beleidsplan daarentegen, leidt tot het ontwikkelen van produk ten die het milieu zo min mogelijk belasten. Het Produktbeleidsplan spreekt zich uit over het gebruik van grondstoffen en de inkoop van materialen door Heineken. Soms is hiervoor een eigen beleid ontwikkeld (inkoop- voorwaarden), soms worden de afspraken gemaakt met buiten staanders (geen cadmium meer in nieuwe kratten) en soms worden gezamenlijk afspraken gemaakt met de overheid (Convenant Verpakkingen). Het is aan Heineken om concrete invulling te geven aan de in die afspraken vastgelegde beleids voornemens. Voor de verdere invulling van het Produktbeleidsplan is het inventariseren van de produktketens noodzakelijk. Bier wordt gebrouwen van de grondstoffen water, gerst en hop, met gist als hulpstof. Onze onderneming verkoopt produkten, die aan de hoogste kwaliteitseisen van de consument voldoen. Daarom moeten ook de grondstoffen van de beste, onbetwistbare kwaliteit zijn. Bij de toeleveranciers van gerst en hop wordt er daarom op aangedrongen, dat tijdens de teelt zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Het liefst zien we dat het gebruik daarvan volledig wordt uitgesloten. Als gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, dan eist Heineken dat dit onder zeer strenge voorwaarden gebeurt. Voorwaarden die vaak strenger zijn dan de wet voorschrijft. Integraal ketenbeheer voor deze gewassen is, in verband met de grote hoeveelheden, op dit moment niet mogelijk. Het wordt ondermeer bemoeilijkt doordat de partijen afkomstig zijn uit diverse landen. Wel wordt er op kleine schaal met gecontroleer de teelt geëxperimenteerd. De Heineken-laboratoria steken veel tijd in en geven veel aandacht aan analyses van hop-, gerst- en gerstemout-monsters. Waarschijnlijk komt er, zoals in Engeland, ook in de rest van Europa een 'gerstpaspoort'. Daarin staat alle relevante informatie over de bij de mouterij aangeleverde partij gerst. Bijvoorbeeld welk ras het is en hoe het is verbouwd. Engelse mouters accep teren alleen gerst met zo'n paspoort. Door de invoering van het gerstpaspoort zal de noodzaak van de eigen analyses veel kleiner worden. Heineken zal dan veel meer bezig zijn met toezichthou- den op de kwaliteitssystemen van de gerstverbouwers. Onze brouwerijen en Vrumona leveren diverse dranken aan de handel, die ze vervolgens verkoopt aan de consument. Dat gebeurt in Nederland met name in retourflessen en -kratten. Deze worden zowel in de bier- als de frisdrankenindustrie al zeer lang gebruikt als verpakking. Door middel van statiegeldheffing is gegarandeerd dat praktisch alle flessen en kratten inderdaad worden geretourneerd. Dat betekent een flinke vermindering van de afvalberg. De flessen en kratten kunnen na een schoon maakbeurt opnieuw worden afgevuld en uitgeleverd. Bovendien worden al deze verpakkingen bij afdanking gerecycled. Blikbakken Naast glas hebben wij gekozen voor éénmalige verpakkingen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1994 | | pagina 8