MILIEU J LAG 1994 geringere gewicht kost het bijvoorbeeld minder energie om ze te vervoeren naar de klant. De overige vestigingen van Heineken in Nederland zijn, in grote lijnen, actief op de volgende terreinen: verkoop, distri butie, opslag, administratie, installatie en onderhoud (van tapin stallaties). Zij verkopen het bier en de frisdranken, brengen het bij de klant en zorgen dat de consument een optimaal produkt kan worden verkocht. INTEGRALE MILIEUZORG Vroeger werden milieuproblemen vooral gezien als deelproble men. De laatste jaren wordt het milieubeleid van overheidswege steeds meer geïntegreerd tot één geheel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat er nu één Wet milieubeheer is. Ook binnen bedrijven als het onze bestaat de behoefte om de milieuproble matiek niet als een groot aantal kleinere activiteiten te zien, maar als één geheel. Bij Heineken heeft dit geleid tot de Milieuverklaring Heineken Nederlands Beheer B.V.(HNB), waar in het milieubeleid van Heineken is verwoord. Het milieubeleid van HNB bevat zowel het bedrijfsinterne pro- duktbeleidsplan als een milieuzorgsysteem. Uiteindelijk maakt het milieuzorgsysteem weer deel uit van het algehele streven naar kwaliteit binnen onze bedrijven. Onder de noemer kwaliteit vallen immers - naast de milieuzorg - het zorgen voor de hoogste produktkwaliteit, en de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de arbeidsplaats. Al deze aspecten maken deel uit van de produkten waarmee onze bedrijven op de markt komen. MILIEUVERKLARING HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. Overwegende dat: - milieuzorg niet alleen een zaak van de overheid is; -Heineken Nederlands Beheer B.V. als gehele organisatie met betrekking tot het milieu een eigen verantwoordelijkheid heeft; verklaart de Directie van Heineken Nederlands Beheer B.V.: -dat milieubeleid een integraal onderdeel vormt van het algehele beleid van Heineken Nederlands Beheer B.V.; - dat Heineken Nederlands Beheer B.V. ten aanzien van milieuzorg een positie wenst in te nemen, waarbij overigens wel in redelijkheid rekening wordt gehou den met markteconomische overwegingen; - dat het milieubeleid tot doel heeft: *het naleven van de door de overheid gestelde milieuwetten en de daarop geba seerde besluiten; *het streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de grondstoffen en ener gie en het zodanig uitvoeren van activiteiten dat daarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast; *het tot stand brengen van een bedrijfscultuur, inhoudende dat bij alle bedrijfs activiteiten rekening wordt gehouden met de milieu-aspecten en milieu-kwali teitsnormen; - dat als voorwaarde voor de uitvoering van het milieubeleid worden erkend: *een adequaat functionerend milieuzorgsysteem; *het actief betrekken van werknemers in de uitvoering van het milieubeleid, o.a. door middel van milieu-relevante informatieverstrekking; *een goede relatie met de overheid; - dat de daadwerkelijke uitvoering van het milieubeleid berust bij de bedrijfsleiding van de onderscheiden vestigingen van Heineken Nederlands Beheer B.V. In de uitvoering kan zij ondersteund worden door milieufunctionarissen; - dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de naleving van deze milieuverkla ring berust bij de Directie van Heineken Nederlands Beheer B.V. Heineken Nederlands Beheer B.V. F.A. Versteeg Zoeterwoude, 31 maart 1993

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1994 | | pagina 7