20 MILIEU JAARVERS LAG 1994 GELUID v <i loiijiiwf o «Lj .1'! II als zogenoemde gevaarlijke afvalstoffen afgevoerd. Het beheer systeem rest- en afvalstoffen is een belangrijk onderdeel van de milieuzorgbeheersystemen van de brouwerijen en Vrumona. Het is een van de belangrijkste instrumenten voor een kwalitatief hoogstaande milieuzorg. Het algemene streven is dat zoveel mogelijk materiaal moet kunnen worden hergebruikt. Voorwaarde om dat te kun nen bereiken is gescheiden inzameling, voorafgaand aan het afvoeren naar recyclings- of verwerkingsbedrijven. Heineken Nederlands Beheer werkt in de praktijk zodanig, dat de materia len zo min mogelijk voor definitieve eindverwerking (verbran ding of storten) worden aangeboden. In het systeem zijn vastgelegd de soort rest- of afvalstof, de plaats waar ze ontstaan, de plaats van afvoer, de verantwoor delijke voor afvoer, de transporteur, de be- of verwerker, de eventueel benodigde vergunning en indien van toepassing het VBA-afvalstroomnummer of het VBA-ontheffingsnummer (VBA staat voor Verordening Bedrijfs Afvalstoffen). Omdat alle stro men zo nauwkeurig zijn vastgelegd, kon in 1994 worden gecon stateerd dat Heineken Nederlands Beheer de diverse stromen rest- en afvalstoffen goed in de hand heeft. Er wordt op alle locaties alles in het werk gesteld om geluids overlast te voorkomen. Per vestiging wordt, zoals de wet voor schrijft, een geluidsprofiel gemaakt. Op basis daarvan worden geluidsmetingen verricht. Het gaat dan om metingen buiten het bedrijfsterrein. Bekeken wordt of het bedrijfsgeluid de norm niet overschrijdt. Er wordt, met andere woorden, bekeken of er spra ke is van overlast. Brouwerij De Ridder is gevestigd in het hart van

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1994 | | pagina 22