1 M I L I E JAARVERS LAG 1994 milieuzorgsysteem Kelderbierwagens bij het afvulstation van de brou werij in Den Bosch. tanks worden gevuld door de kelderbierwagens van onze brou werij. De horeca-exploitant hoeft door dit systeem niet langer te tappen uit fusten, en ze dus ook niet te verwisselen wanneer er weer een leeg is. Vooral in drukke uren is dat een grote uit komst. Daarnaast is het een groot voordeel dat voor de grote hoeveelheden kelderbier geen verpakking hoeft te worden gebruikt. Cadmium Heineken is ook ondertekenaar van het 'Convenant inzake krat- ten bestemd voor herhaald gebruik in de bier- en frisdrank industrie Dit eind 1987 met de overheid gesloten convenant, volgde op de eind 1986 vastgelegde afspraken met ondermeer Milieudefensie. Kern van beide overeenkomsten is dat na 1 januari 1995 geen cadmiumhoudende kratten meer in gebruik zullen worden genomen. Cadmium is een zwaar metaal, dat wordt toegevoegd aan kleurpigmenten in de kunststof van krat ten voor bier en fris. Het voorkomt verkleuring van de kratten door de invloed van zonlicht. In het Heineken-personeelsblad Vers van 't Vat van mei 1994 werd een mijlpaal gemeld: De terugwinning van cadmium uit bierkratten is mogelijk op laboratoriumschaal. In opdracht van Heineken, voortvloeiend uit de afspraken met Milieudefensie, heeft TNO met succes een nieuw verwerkingsproces ontwikkeld voor gebruikte, afgeschreven kratten. Tijdens dit proces worden cadmium en kunststof van elkaar gescheiden. Uit proeven is gebleken, dat het mogelijk is het cadmium voor ongeveer 99% uit de kunststof te halen. De kunststof is dan nog steeds geschikt voor hergebruik. Ook het cadmium is geschikt te maken voor hergebruik, maar de overheid heeft in 1994 nog geen uitspraak gedaan over het toelaten daarvan. De produktievestigingen Zoeterwoude, Den Bosch, Bunnik en Maastricht hebben al sinds een aantal jaren een milieuzorgsys teem. Een milieuzorgsysteem is een systematische aanpak van de milieuzorg en omvat richtlijnen voor het milieubewust pro duceren van produkten die zo min mogelijk milieubelastend zijn. Het overheidsbeleid is erop gericht, dat grote bedrijven per 1 januari 1995 een milieu-zorgsysteem hebben. Heineken Den Bosch was in 1989 de eerste vestiging die een milieuzorgsysteem ontwikkelde en opnam in een milieu- zorghandboek. In dit handboek zijn diverse procedures en richt lijnen opgenomen. Die moeten er voor zorgen dat meer inzicht ontstaat in de belasting van het milieu. Dat leidt tot een betere beheersing van de diverse afvalstromen en emissies. Het milieuzorghandboek voor Den Bosch is in het ver slagjaar geheel herzien. Als onderdeel van het volledig herziene milieuzorgsysteem, heeft onze Bossche brouwerij in 1994 ook een rappelsysteem ontwikkeld en ingevoerd. Het gaat erom dat alle afvalstromen (glas, bierbostel, papier, folie, etcetera) en alle emissies (uitstoot naar oppervlaktewater, bodem en lucht) in kaart worden gebracht. Zo onstaat een overzicht van waar milieubelastende stoffen ontstaan. Vervolgens is precies omschreven wat er mee moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het milieu zoveel als mogelijk wordt ontzien. Via dit systeem wordt door de organisatie zelf strak gelet op de naleving van de meet-, registratie- en meldingsverplichtingen uit de diverse milieuvergunningen en -wetten. Tegelijkertijd is het geheel gebruiksvriendelijker geworden. Onze brouwerij in Zoeterwoude maakte in 1990 een begin met de opzet van een milieuzorgsysteem; Vrumona deed dat in 1992. Beide vestigingen hebben inmiddels het milieuzorghandboek afgerond.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1994 | | pagina 12