CAMPING „HET WITTE HUIS" KOOS MISS HEINEKEN 1970 Heineken: Ook aan de jeugdige vakantiegangers was gedacht. Zij konden zich aan het begin van de avond in een kleurwed- strijd en een koekjes-happen-met-hindernissen-race uit leven. Voor het Heineken aandeel in dit campingfestival stond een spraakwaterval op het program. De deelnemers moch ten daarbij op het toneel gedurende 1 a IV2 minuut de lof van Heineken blikbier verkondigen. De gegevens hierover waren vermeld in de kwizkrant, terwijl verder iedere deel nemer een blikje Heineken, waaruit hij of zij eerst enkele slokken spraakwater mocht nemen, in de hand kreeg. De winnaar/ winnares kreeg een T-shirt aangetrokken en ontving een aantal blikjes Heineken, evenals een herinne ringsglas, dat ook aan de andere finalisten werd uitgereikt. Van alle merkartikelen was verder nog een groot pakket samengesteld dat aan het slot van de avond de inzet was van een letterbingowedstrijd. 4 Eind juli orgr.iseerde de camping Het Witte Huis in Den Helder, in samenwerking met Heineken, een miss-verkiezing, die gezien de be langstelling, het plezierige verloop en de publiciteit achteraf, een groot succes genoemd mag worden. Van de zesentwintig deelneemsters, die zich opgegeven hadden, lieten enkelen op het laatste moment ver stek gaan, zodat er twintig kandida ten overbleven, van wie mevrouw Andrea Grishaven uit Amsterdam de meeste punten veroverde. De jury bestond uit de dames Ch. Warmerdam en C. Pennings en de heren G. F. van Dijken en P. D. Waag- meester, die beiden Heineken verte genwoordigden, evenals de heer H. W. Goudemond, die als presentator optrad. De twintig dappere schonen para deerden één voor één over het plan kier, gekleed in badpak, bikini of een aardig jurkje. Iedere deelneemster kreeg twee intelligentievragen te be antwoorden. De jury ging zeer consciëntieus te werk. Behalve op het vrouwelijk schoon werd ook gelet op presentatie en originaliteit. De meeste dames hadden zich dan ook met bierviltjes en kroonkurken extra mooi gemaakt. Na een eerste selectie koos de jury met algemene stemmen zeven fina listen. Dezen moesten hun gaven ook nog op een andere wijze, namelijk met het vakkundig inschenken van een glas bier, aan het publiek tonen. Alle zeven dames brachten het er uiste kend af. Opnieuw ging de jury in beraad, nu om de uiteindelijke winnares aan te wijzen. Alvorens tot het bekendma ken van de uitslag en het uitreiken van de prijzen over te gaan, gaf de Links: De zeven finalisten met links de heren Goudemond (voorgrond) en Waagmeester; vierde van rechts de heer Timmering. Boven: Miss Heineken 1970 van camping Het Witte Huis. heer Goudemond nog een kleine de monstratie van het „produceren" van een perfect glas bier. Vervolgens verschenen de zeven mooi ste meisjes nog één keer op het po dium en werd de uitslag bekendge maakt. Mevrouw Andrea Grishaven, Miss Heineken 1970, kreeg een fraaie beauty-case, namens de campingbe heerder, de heer A. Timmering en een koeltas, namens Heineken, aange boden. Twee kranten, het Noordhollands Dagblad en de Helderse Courant, be steedden met een uitgebreid ver slag en een grote foto veel aan dacht aan dit geslaagde vakantie evenement. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 27