De Heineken blikbieruitstalling op de voor jaarsshow. groepsdirecteur distributie en G. T. Kleiberg, adjunct-directeur thuisver- bruik. Aan het einde van de middag hield de heer Kleiberg een toespraak, waarin hij onder meer de geschiedenis van de beide vroegere ondernemingen in het kort de revue liet passeren. Zich tot de heren Holtmans en Leef- lang richtend wenste de heer Kleiberg hen geluk met de ingebruikneming van het nieuwe pand en complimen teerde hen met hun beleid, waarvan gezegd mocht worden dat het getuigt van visie. Ook de heer Leeflang sr., die even eens aanwezig was, werd door de heer Kleiberg nog even voor het voetlicht gehaald onder andere met de woor den: ,,U bent altijd een voorbeeldig agent van Heineken geweest." Eén cijfer wilde de heer Kleiberg noemen, namelijk dat in de jaren vanaf het begin in 1924 tot 1969, toen de heer Leeflang sr. zijn bedrijf aan de jongere generatie overdroeg, een om zetstijging van 18.000 procent was bereikt. Voor de inspanningen, die de heer Leeflang zich getroost had en de prettige wijze waarop hij de medewerkers van Heineken steeds tegemoet was getreden, dankte de heer Kleiberg hem hartelijk. Als her innering aan deze opening mocht de heer Leeflang een grote foto met daarop twee van de Heineken paarden in ontvangst nemen. Tot slot overhandigde de heer Klei berg namens Heineken de heer Holt mans een geschenk onder couvert en bracht hij een dronk uit op het succes van de onderneming. De heer Holtmans, die zei verheugd te zijn over de groei van het bedrijf en over de prettige contacten met de De heer Kleiberg (links) bracht een dronk uit op het succes van de onderneming; met hem v.l.n.r. de heren Holtmans, Leeflang sr. en Leeflang jr. afnemers, dankte voor de vriendelijke woorden en het geschenk. In zijn dank betrok hij alle mensen van het bedrijf en niet in het minst de heer Leeflang sr., die hij voor zijn bijdrage in de groei van het bedrijf gaarne hulde bracht. ROLLENBANEN Het nieuwe gebouw is 1200 mr groot. De hoogte bedraagt 7 meter, waar door indien nodig de pallets 4 hoog gestapeld kunnen worden. Het buiten terrein beslaat een oppervlakte van 1300 m2. Een opvallende bijzonder heid vormen de rollenbanen, die tus sen enkele stellingen in het midden gedeelte van het gebouw staan opge steld. Zij voeren naar de plaats waar de vrachtauto's worden beladen. De man, die de leiding heeft bij het be laden van de wagens, beschikt over een geluidsinstallatie, waarmee hij de verschillende artikelen „afroept". Deze worden van de stellingen genomen en op de rollenbaan gezet, waarna zij in de voor het samenstellen van de orders gewenste volgorde naar het beladingspunt „lopen". Het systeem van de rollenbanen is een idee van de heren Leeflang en Holtmans, die naar zij zeggen hier mee een halvering van de beladings- tijd bereikt hebben. DAGEN VAN 140 TON Mede door het hiervoor genoemde systeem kunnen de twaalf 5-tonners, die normaal 70 ton per dag vervoe ren, op bijzonder drukke dagen een dubbele hoeveelheid wegbrengen. En terwijl men voorheen voor deze 140 ton van vroeg in de morgen (6.00 uur) tot laat in de avond (22.00 uur) in de weer was, kan men deze hoeveel heid nu in praktisch de normale werk tijd aan. Gelukwensen van de heer Borgers voor de heer Leeflang sr., die de zojuist ontvangen foto laat zien. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 19