J WELKOM AAN BOORD in Zeeland vakantieland De Nederlandse waterstaatsingenieurs staan bekend om hun deskundigheid. Dat is ook nu weer gebleken. Het antwoord op de grote natuurramp was het Deltaplan. Dit ambitieuze plan voorziet in de afsluiting van alle zeearmen, behalve de Westerschelde als toegangsweg tot de haven van Antwerpen. Het gevolg hiervan is, dat de kustlijn met vele tientallen kilometers wordt bekort; de nieuwe Deltadammen worden zodanig, dat menselijkerwijs gesproken geen storm vloed deze kan doorbreken. Veiligheid dus in Zeeland, geen ge vaar meer voor overstromingen, nieu- De keerzijde van de medaille Aan de meeste plannen zitten ook negatieve kanten. Zo ook aan het Deltaplan. Door de afsluiting van de zeearmen zullen immers vele kleine haventjes van de zee worden afge sloten. Het gevolg is, dat de vissers, die daar hun thuishaven hebben, op die plaats niet langer hun oeroude beroep kunnen uitoefenen. Zij moe ten verdwijnen en andere plaatsen opzoeken, waar zij met hun schepen de open zee kunnen bereiken. Geen gouden toekomst dus voor de Zeeuwse vissers, maar toch elk jaar een feest In de meeste vissersplaatsen worden jaarlijks visserijfeesten georganiseerd; deze zijn van plaats tot plaats anders van karakter. In Bruinisse op Schouwen-Duiveland is het een mosselfeest. De eerste mos selen worden gekord en door de mosselprinses aan de autoriteiten aan geboden. De vissersvloot is rijk ge- pavoiseerd en iedereen is welkom aan boord voor een feestelijke tocht. Veel muziek, veel vlaggen en mosse len in Bruinisse in de tweede helft van juli. Zierikzee, ook op Schouwen-Duive land, geeft eveneens een mosselfeest. Hier is de zeegod Neptunus persoon lijk aanwezig om de eerste mosselen op te duiken en aan te bieden. Ook hier een tocht met de vissersvloot op de Oosterschelde. Muziek, vlaggen en we verkeersverbindingen over dam men en bruggen, nieuwe ontwikke lingsmogelijkheden. De provincie Zeeland doet zijn naam eer aan: zee en land wisselen elkaar af. Het land is doorsneden door grote zeearmen, die Zeeland en zijn bevol king zo'n apart karakter geven. Zee betekent welvaart, maar ook ge vaar. Door de eeuwen heen hebben de Zeeuwen geprofiteerd van de bij zondere ligging van hun eilandenrijk; de gehele geschiedenis lang hebben zij evenwel ook gevochten tegen de zee, welke herhaaldelijk het bestaan bedreigde van mensen en dieren, die leefden achter duinen en dijken. De laatste keer dat de zee toesloeg was in 1953, toen op 1 februari de golven, opgezweept door een storm uit het noordwesten, de zeearmen van Zeeland binnenjoegen. Vele zee dijken konden de kracht van het natuurgeweld niet weerstaan en wer den door het zwiepende water door broken. Het gevolg was, dat vele dorpen en landerijen onder het zoute water kwamen te staan en vele men sen en dieren de verdrinkingsdood vonden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 8