De de welvaart en... vaart in de vraag naar Heineken bier Met de auto gaan winkelen. Een voorraadje Heineken inslaan en dan alles zo snel mogelijk in de koelkast plaatsen, om het, al naar gelang de smaak, op de ge wenste temperatuur te bren gen. Geen ongewone gang van zaken meer. Zelfs zó gewoon, dat het lezen daarover enigszins vreemd aandoet. En toch Nog niet zó erg lang ge leden waren er maar betrek kelijk weinig mensen die de beschikking hadden over die koelkast. Of over die auto! Wij leven nu in een wel vaartsstaat en realiseren ons dat welvaart een steeds groeiend begrip is. Tien jaar geleden was het zogenaamde „welvaartsinko men" per werkende Neder lander ongeveer 5.500 gul den. In een tv-uitzending van één dezer dagen werd dat voor 1969 geraamd op ongeveer 11.000 gulden. Het deelnemen aan vlieg- vakantiereizen is „in". Het liefst naar landen buiten Europa. Wij weten ook dat Neder land, gelet op het aantal in woners, het grootste aantal caravans heeft en dat dit aantal nog steeds enorm toeneemt. Maar begrippen als recreatie en vrijetijdsbesteding waren tien jaar geleden beslist geen gemeengoed. Nu willen wij niet beweren dat er toen ook geen bier gedronken werd. Integen deel! Maar het verbruik lag toch een stuk lager en het was bovendien sterk onder hevig aan seizoenschomme lingen. Hoe anders echter is dat patroon nu! Met de wat ruimere beurs kan men zich permitteren wat vaker een glas Heineken bij het eten te genieten en wat vaker gasten uit te nodigen voor méér dan alleen maar een „thee-met-een-koekje-visite". Door dit alles is de sfeer waarin bier wordt gedronken dan ook gewijzigd. Bier wordt nu door de consu ment man èn vrouw gewaardeerd als een plezie rige long-drink, passend bij allerlei gezelligheidssituaties en in alle seizoenen. Bier drinken is ontspanning geworden, een goed gebruik onder vrienden, een drank die er altijd bij hoort. Van daar dat het verbruik van bier per hoofd van de be volking in de laatste tien jaar verdrievoudigd is. Im mers bierdrinkers gaan méér bier drinken en steeds méér mensen gaan bier drinken. En van alle bier in Neder land geniet Heineken de grootste bekendheid! (Een neutraal onderzoek heeft uitgewezen dat 95 van de bevolking Heineken bier kent). In de afzet van bier zit nog wel enige schommeling. We zien dat in de zomer de verkoop bijna 30 hoger ligt dan in de maanden januari - februari - maart. Logisch, zult u zeggen, want bier wordt toch meer ge dronken als het buiten warm is? En daar heeft u gelijk in. Bier is zeker bij uitstek een dorstlessende drank. Maar bovendien is er de snelle ontwikkeling van de recrea tie, die een geheel nieuwe dimensie aan de afzet geeft. En dan bedoelen we hier vooral de velé vormen van zomerse vrijetijdsbesteding. Denkt u bijvoorbeeld aan de vakantie. In 1968 gingen ruim zes miljoen Nederlanders in eigen land op vakantie. Daarmee was een bedrag gemoeid van 1,1 miljard gulden. Als u dan verder bedenkt, dat de toerist tijdens de vakantie zeer gemakkelijk geld uitgeeft, dat het toeris me overal in ons land plaats vindt en dat er ook nog zo'n twee miljoen buitenlanders binnenstromen, dan krijgt u een indruk van de extra omzetimpulsen voor Heine ken bier in de zomer. Maar er is meer! Dank zij het autobezit wor den de weekends minder en minder thuis doorgebracht. De gemiddelde Nederlander maakt zo'n 25 dagtochten per jaar (de vakantie niet meegerekend). Dat betekent vissen, naar bos en hei, het strand dat betekent ook: extra omzet voor recreatie- gerichte produkten! Met name voor Heineken bier! Want Heineken wordt door de meeste mensen spontaan vereenzelvigd met gezelligheid en met ontspan ning. Heineken past precies in de sfeer van recreatie. Daarbij ligt het mede aan u of die extra omzet actief wordt gestimuleerd bij uw afnemers. Kansen zijn er genoeg! 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 3