w UIT HET JAARVERSLAG 1968/1969 Voor het eerst bracht het jaarverslag van Heineken's Bier brouwerij Maatschappij N.V. de totale resultaten van het concern, dus met inbegrip van die van Amstel Brouwerij N.V. en Vrumona N.V. Het maakte allereerst melding van de reorganisatie van het concern, mede op advies van het internationaal be kende bureau van management consultants McKinsey Company, Inc., waardoor de bestaande horizontale struc tuur van een houdstermaatschappij met daaronder verschil lende werkmaatschappijen werd gewijzigd in een verticale constructie. Hierbij werden de werkterreinen van het con cern functioneel geconcentreerd in divisies elk onder de éénhoofdige leiding van een lid van de Raad van Bestuur. De nieuw gevormde Divisie Commercie Nederland kon rapporteren, dat de omzet van Heineken en Amstel bier in totaal met ongeveer 10 toenam tot 3.500.000 hl. Het verslag uit de verwachting, dat het nieuwe geïntegreerde verkoopapparaat, dat met ingang van het thans lopende boekjaar in werking is getreden, de uitdaging van de toe nemende concurrentie met succes het hoofd zal bieden. De nieuwe organisatie is afgestemd op het vaste voornemen elk der beide merken een optimale kans te doen behouden op een zelfstandige marktontwikkeling. Met nadruk protesteerde de Raad van Bestuur tegen de discriminatoire behandeling van bier door de fiscus. Spe ciale belastingen op enkele goederen betekenen altijd dis criminatie. Zelfs als men met de bieraccijns als traditionele belasting vrede heeft, dan is zulks toch stellig niet het geval met het voortdurend opdrijven daarvan. De bieraccijns van 18,50 per hectoliter werd per 1 januari 1966 verhoogd met 17 tot ƒ21,57 en daarna op 1 juli 1969 tijdelijk" nog eens met bijna 11% tot 23,92, dit alles terwijl er krachtens het Benelux-verdrag inzake de accijnsunificatie van 1951 een verlaging tot 12,plaats had behoren te vinden. De inhoud van dit Verdrag is opgenomen in een wet, welke echter ten aanzien van bier na 18 jaar nog steeds niet in werking is getreden! Op grond van uitlatingen van de mi nister van Financiën ziet het er evenwel op het ogenblik van het schrijven van dit verslag naar uit, dat deze inwer kingtreding met ingang van 1 november 1970 zal zijn geëffectueerd. Dit neemt niet weg dat, althans tot nu toe, de fiscale politiek der regering met betrekking tot bier, strijdig is met geest en doelstelling van het EEG-verdrag. Wij wijzen erop dat de partners zijn overeengekomen fiscale maatregelen, die de bestaande verschillen mochten vergroten, achterwege te laten. In dit licht bezien druisen accijnsverhogingen in Nederland, het land met de hoogste bieraccijns in de EEG, volkomen in tegen de fiscale politiek, neergelegd in het Verdrag van Rome. Ook in het afgelopen boekjaar hebben wij actief mede gewerkt aan een verdere rationalisatie in de sector van de drankengroothandel. De steeds stijgende kosten in deze sector maken schaalvergroting een dwingende eis, Op dit gebied zien wij voor ons nog altijd een belangrijke taak in het positief tegemoet treden van initiatieven van zelfstan dige drankengroothandelaren. In het algemeen kan worden gesteld, dat de financiële resultaten van vele van onze horeca-afnemers nadelig zijn beïnvloed door de prijsstijgingen, veroorzaakt door de in voering van de BTW en de accijnsverhoging. Wij pleiten met klem voor een verlaging van de BTW voor de horeca- sector ten aanzien van spijzen en dranken van 12 naar het laagste tarief, te weten 4 zoals dit van toepassing is voor logies. Terwijl enerzijds de lonen en de sociale voorzieningen in de horecabranche in een versneld tempo worden opgetrokken tot het niveau van de industrie, maakt anderzijds de overheid door een stringent doorgevoerd toezicht op de prijsvorming een dikwijls dringend nood zakelijke prijsaanpassing onmogelijk. Het is logisch dat deze impasse ons aanleiding geeft voort te gaan met de ontwikkeling van nieuwe ideeën ten nutte van de horeca- sector, er naar strevende daarmede een positieve bijdrage Bij Zoeterwoude zal binnen enkele jaren een nieuwe brouwerij verrijzen. Op de foto ziet u een gedeelte van het terrein. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 2