SLIJTERS... NU U! Dranken; W. R. M. Woltjer, bestuurslid van het Wijn- kopersgilde te Zwolle; W. de Moei, inkoper Coöp. Neder land; J. van Splunter, voorzitter van het Wijnkopersgilde te Zwolle; A. Prins, voorzitter van de H. Kuikman, algemeen verkoopleider Van Olffen te Hattem. Iedereen die geen vreemdeling is in het Jeruzalem van onze branche weet dat in de laatste jaren bepaalde ontwikkelin gen gaande zijn, die in de slijterswereld onrust verwekken en tot ernstig nadenken stemmen. Hoewel deze ontwikkelingen niet tegen te houden zijn en er in de vakbladen herhaaldelijk werd gewaarschuwd dat de vooruitgang niet tegen te houden is, kwam men, althans collectief gezien, niet tot bepaalde maatregelen om aan de reeds bestaande en toekomstige moeilijkheden het hoofd te bieden. Gezien de belangrijkheid van deze groep ondernemers in onze branche was dit aanleiding voor Heineken's Brouwe rijen Nederland N.V. en De Kuyper-Nederland N.V. een initiatief te ontwikkelen dat mogelijkerwijs de richting zou kunnen aangeven om tot een oplossing van bepaalde pro blemen te komen. Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de actieve Slijters Studieclub te Amsterdam kwamen Heineken en De Kuyper op het idee landelijk conferentiedagen voor de slijters te gaan houden, waar openlijk de mogelijkheden en de moeilijkheden in de slijtersbranche zouden kunnen wor den besproken. Heineken en De Kuyper zouden als sponsors optreden en de slijters behoefden slechts 35,te betalen voor een tweedaagse conferentie. Twee bekende en bekwame figuren zouden worden uitge nodigd om als inleiders op te treden en de optimistische verwachting was dat, te beginnen met einde september 1969, vijf tweedaagse cursussen zouden worden gehouden voor circa 350 geïnteresseerde slijters. Onder suggestieve koppen zoals „Nieuw Zicht" en „De stormbal is gehesen" verschenen in de vakbladen enthou siaste, opwekkende en vlammende artikelen waarin de slijters werden uitgenodigd aan deze conferentiedagen deel te nemen. Het aantal inschrijvingen was echter dermate gering dat de beide sponsors hun plan moesten uitstellen. Besloten werd daarom de sluitingsdatum te verschuiven met als resultaat dat ongeveer 120 slijters belangstelling toonden. En deze slijters hebben op 16 en 17 februari en op 23 en 24 februari de conferentiedagen „Nieuw Zicht" bezocht, die gehouden werden in H.C.R. „Noord Brabant" te Utrecht. Op de eerste dag was de inleider drs. A. Kalkhoven, economisch adviseur te Rotterdam, die zijn zeer interes sante en op nuchter-harde feiten gebaseerd betoog de pak kende titel had meegegeven van: Uit de markt van gisteren ontstaat vandaag de markt van morgen. Ook bijzonder interessant en leerzaam was op de tweede dag de inleiding die gehouden werd door de heer L. P. A. Soeterboek, stafdocent van het Instituut voor Sociale Wetenschappen. Hij sprak over de psychologie van de slijter. Beide heren kweten zich op uitstekende wijze van hun taak en oogstten zeer veel bijval van de aanwezige slijters, 's Middags kwamen de discussies aan de orde, waaraan actief werd deelgenomen. Een groot aantal problemen werd aan het forum voorgelegd, dat uit de navolgende heren bestond: P. Willemsen, van de Nederlandse Bond van Grossiers in Inleider op de eerste dag was drs. Kalkhoven (links), hier samen met forumvoorzitter Dik. Op de tweede conferentiedag han teerde de heer Kobessen de voor zittershamer. Tevens werden twee slijters uit de aanwezigen verzocht zitting in het forum te nemen. Als voorzitters traden op de heren P. Kobessen van De Kuyper en C. Dik van Heineken. Het zou ons te ver voeren uitgebreid in te gaan op alle problemen die aan de orde werden gesteld en wij mogen u dan ook verwijzen naar de uitvoerige artikelen, die over deze conferentiedagen zijn verschenen. Dat het aantal problemen in de slijtersbranche groot is, bleek zonneklaar uit de vragen die tijdens de discussie middagen gesteld werden. Hoewel men het in sommige op zichten niet altijd eens was met elkaar, kon toch geconsta teerd worden dat er spoedig iets moest gebeuren. Dit leefde sterk bij de 120 aanwezige slijters. Er werd met veel aandacht geluisterd. (Foto's Misset) Maar hoe denken de overige slijters, die ondanks de vele propaganda niet gekomen zijn, er over? Wij hopen, dat zij door hun collega's en door hen die de slijters geregeld bezoeken, zó van de ernst van de situatie doordrongen zullen worden dat zij zich op korte termijn gaan bezinnen over de vraag wat hun te doen staat. We schrijven: op korte termijn. Want de tijd dringt 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 19