AMSTERDAM DEN BOSCH ZWOLLE Dr. H. P. HEINEKENPRIJS VOOR PROF. BRITTON CHANCE De commerciële afdelingen Horeca en Thuisverbruik voor de merken Heineken en Amstel van het Gewest Zuid zijn gehuisvest in een gedeelte van „Gebouw Zuidwal", Beurtse- straat 30, Den Bosch, tel. 04100-22451. Het Gewest Zuid omvat de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en van de provincie Gelderland de Betuwe en het Land van Maas en Waal. Het expeditiekantoor voor Heineken blijft gevestigd op het adres Rietveldenweg 25, Den Bosch, tel. 34098/34261voor Amstel op het adres Verlengde Churchilllaan 50, Helmond, tel. 04920-36875. Het adres van het Gewestelijk Verkoopkantoor Randstad Noord is Herengracht 166, het telefoonnummer 23 00 04. Het Gewest Randstad Noord omvat de provincie Noord- Holland. In het nieuwe kantoor zijn ondergebracht de commerciële afdelingen Horeca en Thuisverbruik voor de merken Heineken en Amstel. Het expeditiekantoor voor Heineken blijft gevestigd aan de le van der Helststraat 30, tel. 22 13 11, bestellingen stad en 22 13 15 bestellingen provincie. Het expeditiekantoor voor Amstel is aan de Mauritskade 14, tel. 94 45 44. De commerciële afdeling Horeca voor de in de aanhef genoemde provincies is ondergebracht in een pand aan de Nieuwe Deventerweg 99 te Zwolle en is telefonisch bereik baar onder nummer (05200) 17600. De afdeling Thuisverbruik voor dit gewest is gehuisvest in Assen, Groningerstraat 72, tel. 05290-14348. Er wordt naar gestreefd ook in dit gewest de groepen Horeca en Thuisverbruik binnen niet al te lange tijd in één pand onder te brengen. Het personeel van het Gewestelijk Verkoopkantoor (Horeca) Zwolle kwam te wonen in een huis-met-een-tuln aan de Nieuwe Deventerweg. De Afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft op 29 no vember 1969 bekend gemaakt, dat de Dr. H. P. Heineken-Prijs voor 1970 is toegekend aan de Amerikaanse pro fessor Britton Chance. De Dr. H. P. Heineken-Prijs wordt eens in de drie jaar verleend voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van de biochemie en de biofysica. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de Heineken Stichting. Vorige prijs winnaars zijn de Amerikaanse profes sor E. Chargaff (1964) en de Belgi sche. professor J. L. A. Brachet (1967). Professor Chance (56) is hoogleraar in de biofysica aan de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia (V.S.). Hij heeft talrijke instrumen tele en experimentele bijdragen ge leverd, vooral door toepassing van verfijnde spectrofotometrie. Deze on derzoekingen hebben het inzicht be treffende de mechanismen van de fotosynthese en de celademhaling, waarmede de plant de energie uit de zonnestraling en het dier de energie uit het voedsel betrekt, zeer vergroot. In een bijzondere zitting van de Af deling Natuurkunde van de Konink lijke Nederlandse Akademie van We tenschappen zal de prijs in de loop van dit jaar worden uitgereikt. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 15