NIEUWE BOSSCHE BOTTELARIJ OFFICIEEL IN BEDRIJF GESTELD De vulmachines hebben elk een ca paciteit van 23.000 flessen per uur. Op maandag 22 april werd de nieuwe bottelarij van de grootste Heineken vestiging in Nederland door mr. R. J. J. Lambooy, burgemeester van 's-Hertogenbosch, officieel in bedrijf gesteld. Het gebouw, waarin deze bottelarij is ondergebracht, beslaat met een lengte van 160 en een breed te van 90 meter een oppervlakte van ruim veertienduizend vierkante meter. De eigenlijke verpakkingshal is 120 meter lang en 90 meter breed. Per produktie-eenheid is een oppervlakte van lOOx 22Vi meter beschikbaar. Van de vier secties, waarin de hal aldus is verdeeld, zijn er nu twee vol ledig en is één gedeeltelijk bezet door de machines voor het vullen van de flessen en vaten. In eerste instantie zijn twee bottel colonnes geplaatst, elk met een ca paciteit van 46.000 flessen per uur. Deze colonnes zijn gelijkvloers, in U-vorm, opgesteld, hetgeen in ver schillende opzichten belangrijke voor delen biedt. Voorts is in de nieuwe hal onder gebracht de fustencolonne, die zich voorheen in de zogeheten tapkelder bevond. Deze tapkelder is inmiddels afgebroken, waarna op de vrijgeko men ruimte begonnen is met de werk zaamheden voor een nieuw kelder gebouw (zie de panoramafoto). Evenals de bottelcolonne is ook de fustencolonne in U-vorm opgesteld, waarbij de verwerking van de vaten van leeg naar vol in één lijn plaats vindt. De beide bottelcolonnes zijn geheel gemechaniseerd, hetgeen wil zeggen dat de kisten en flessen, vanaf het punt waarop de lege emballage in de colonne wordt gebracht, niet meer door mensenhanden worden aange raakt. Een bijzonderheid van de bottelcolon nes is, dat zij van het begin tot het eind in twee helften zijn gedeeld, die zowel gecombineerd met als onaf hankelijk van elkaar kunnen werken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 8